"యుక్తి" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice

"యుక్తి" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

Please fill the above data!
coin :  0

Name : Apu

Mobile No : 9

Total Questions:

Correct: | Wrong:

Attempt: | Percentage: