"ఓపిక"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ సత్ క్రియను "ఓపిక"గా చేయుచు, మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదకువారికి ఏమి ఇచ్చును.?

1 point

2➤ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, దేనికి కర్తయు దానిని కొనసాగించు వాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో "ఓపిక"తో పరుగెత్తుదము?

1 point

3➤ ప్రభువు రాక సమీపించుచున్నది గనుక ఓపిక కలిగియుండి, దేనిని స్థిరపరచుకొనవలెను?

1 point

4➤ ఎవరు తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము నిమిత్తము "ఓపిక"తో కాచుకొనుచు దాని కొరకు కనిపెట్టును?

1 point

5➤ నరులు ఆశకలిగి యెహోవా అనుగ్రహించు దేని కొరకు "ఓపిక"తో కనిపెట్టుట మంచిది.?

1 point

6➤ ఏ నేల నుండు (విత్తనమును పోలిన) వారు యోగ్యమైన మంచి మనస్సుతో వాక్యము విని దానిని అవలంబించి "ఓపిక"తో ఫలించువారు.?

1 point

7➤ మనము చూడనిదాని కొరకు ఏమి చేసిన యెడల "ఓపిక"తో దానికొరకు కని పెట్టుదుము.?

1 point

8➤ ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను, శ్రమానుభవమునకును "ఓపిక"కును ఏవిధంగా పెట్టుకొనవలెను?

1 point

9➤ దేనిని "ఓపిక"తో సహించుటకు కార్యసాధకమైయున్నది.?

1 point

10➤ మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో దేనితో పరుగెత్తుదము.?

1 point

You Got