యిర్మీయా ఫిస్ట్ డే సందర్బంగా స్పెషల్ బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ యిర్మీయా ఎవరి కుమారుడు?

1 point

2➤ యిర్మీయా ఏ దేశమందలి అనాతోతులో కాపురముండెను?

1 point

3➤ యిర్మీయా పుట్టిన కాలము ఎప్పుడు?

1 point

4➤ యిర్మీయా అనగా అర్ధమేమిటి?

1 point

5➤ యిర్మీయాను దేవుడు పిలిచినపుడు అతని వయస్సు ఎన్ని సంవత్సరములు?

1 point

6➤ యిర్మీయా పని ఏమిటి?

1 point

7➤ దేవుడు యిర్మీయాను తల్లిగర్భమునుండి బయలుపడక ముందే ప్రతిష్టించి ఎలా నియమించుకొనెను?

1 point

8➤ ఏ నివాసుల చెవులలో, నేను చెప్పిన సమాచారము ప్రకటించుమని యెహోవా యిర్మీయాకు సెలవిచ్చెను?

1 point

9➤ ఏ రాజు గురించి యిర్మీయా ప్రలాపవాక్యము చేసెను?

1 point

10➤ యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట యిర్మీయా ఎక్కడ యున్న వారికి ప్రకటించెను?

1 point

11➤ ప్రజల ప్రవర్తన వలన యెహోవా నామమును ప్రకటింపనని అనుకొనిన యిర్మీయా యొక్క ఎక్కడ ఆయన నామము అగ్నివలె మండుచుండెను?

1 point

12➤ కావలివారి అధిపతి యైన ఎవరి వలన యిర్మీయా కొట్టబడి బందీగృహములో వేయించబడెను?

1 point

13➤ యిర్మీయా ప్రవక్తను ఏమని పిలుచుదురు?

1 point

14➤ యిర్మీయా ప్రవక్త ఏ దేశమున మరణించెను?

1 point

15➤ యిర్మీయా చనిపోయిన కాలము ఎప్పుడు?

1 point

You Got