Telugu Bible Quiz on "Trust" || "నమ్మకము" అను అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telugu

1/15
దేవుని యందు భయభక్తులు గల ఎవరు "నమ్మకమైన"మనుష్యుడు అని నెహెమ్యా అనెను?
A హనానీ
B హేమాను
C హెజెరు
D హనన్యా
2/15
యెహోవా యందు "నమ్మికయుంచువారిని ఏమి ఆవరించుచున్నది?
A కృప
B దయ
C కరుణ
D ప్రేమ
3/15
యెహోవా యందు "నమ్మికయుంచువారు ధన్యులు అని ఎవరు అనెను?
A దావీదు
B ఆసాపు
C కోరహుకుమారులు
D నాతాను
4/15
యెహోవా యందు "నమ్మికయుంచువారు కదలక నిత్యము నిలుచు దేని వలె నుందురు?
A హెర్మోను కొండ
B సీయోను కొండ
C అరారాతు కొండ
D మిసారూ కొండ
5/15
ఎలా యెహోవా యందు "నమ్మకముంచ"వలెను?
A పూర్ణవివేకముతో
B పూర్ణ శక్తితో
C పూర్ణ హృదయముతో
D పూర్ణ బలముతో
E పైవన్నీ
6/15
"నమ్మకమైన "ఏమి గలవాడు సంగతి దాచును?
A బుద్ధి
B వివేచన
C గ్రహింపు
D స్వభావము
7/15
"నమ్మకమైన"ఎవరు ఔషధము వంటివాడు?
A దూత
B స్నేహితుడు
C రాయబారి
D వివేకి
8/15
మోషే ఏమియై యుండి దేవుని యిల్లంతటిలో "నమ్మకము"గా ఉండెను?
A నాయకుడై
B అధిపతియై
C సాత్వికుడై
D పరిచారకుడై
9/15
మరణము వరకు "నమ్మకముగా" యుండిన యెడల దేవుడు ఏమి ఇచ్చును?
A సింహాసనము
B జీవకిరీటము
C పరిశుధ్ధులతో పాలు
D మహిమప్రవేశము
10/15
దాసులైన వారు ఎటువంటి మంచి "నమ్మకము"కనుపరచునట్లు వారిని హెచ్చరించుమని పౌలు తీతుకు వ్రాసెను?
A నిష్కళంకమైన
B పవిత్రమైన
C సంపూర్ణమైన
D ఉన్నతమైన
11/15
ఏమి చేయు స్త్రీలు అన్ని విషయములలో "నమ్మకమైన"వారునై యుండవలెను?
A సంఘసేవ
B ఉపచారము
C ఉపకారము
D పరిచర్య
12/15
అన్యాయపు సిరి విషయములో "నమ్మకముగా" ఉండని యెడల దేనిని మీ వశము చేయును అని యేసు అనెను?
A దాచబడిన నిధిని
B సర్వ సంపదను
C సత్యమైన ధనమును
D న్యాయమైన ఆస్తిని
13/15
ఏమి పట్టినవాని తండ్రి, నాకు అప"నమ్మకముండకుండ"సహాయము చేయుమని యేసుతో అనెను?
A జలోదరరోగము
B మూగదెయ్యము
C చెవిటి దెయ్యము
D అపవిత్రాత్మ
14/15
సమస్తమును ఎలా చేయుచున్నానని చెప్పిన దేవుని మాటలు "నమ్మకము"ను నిజమునై యున్నవి?
A ప్రకాశమానముగా
B కాంతివంతముగా
C నూతనమైనవిగా
D శోభాయుతముగా
15/15
క్రీస్తు ఏమై యుండి దేవుని యింటి మీద "నమ్మకముగా"ఉండెను?
A వారసుడై
B రాజుయై
C ప్రవక్తయై
D కుమారుడై
Result: