"ఒంటరి" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఎవరు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదని దేవుడు అనుకొనెను?

1 point

2➤ "నేను ఒంటరిగా ఉండినను యెహోవా నన్ను సురక్షితముగా నివసింపజేయును"ఈమాట పలికిన వ్యక్తి ఎవరు?

1 point

3➤ ఒంటరిగాడు పడిపోయినయెడల వానికి ఏమి కలుగును?

1 point

4➤ ఒంటరిగా ఉన్న ఎవరిని యెహోవా పిలిచి ఆశీర్వదించి అతనిని పెక్కుమంది అగునట్లు చేసెను?

1 point

5➤ నేను "ఒంటరినై" గొప్ప దర్శనము చూచినందున నాలో బలమేమియు లేకపోయెను, అని పలికినది ఎవరు?

1 point

6➤ ప్రార్ధన చేయుటకు ఏకాంతముగా కొండయెక్కి పోయి,సాయంకాలమైనప్పుడు ఒంటరిగా ఉన్నవారు ఎవరు?

1 point

7➤ సమూయేలు "ఒంటరిగా"నున్నప్పుడు ఎవరు అతనికి దర్శనమిచ్చుచుండెను?

1 point

8➤ "వారిలో ఒంటరియైన వాడు వేయిమందియగును" ఈ వాక్యము రిఫరెన్స్?

1 point

9➤ నీ సహోదరుడు నీయెడల ఏమి చేసిన యెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒంటరిగానున్నప్పుడు అతనిని గద్దించవలెను?

1 point

10➤ యౌవన కాలమున కాడి మోయుట నరునికి మేలు గనుక అతడు ఒంటరిగా కూర్చుండి ఏవిధంగా ఉండవలెను?

1 point

11➤ ఎవరు నాతో ఉన్నారు గనుక నేను "ఒంటరిగా" లేను అని యేసు తన శిష్యులతో చెప్పెను?

1 point

12➤ నేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకొని, "ఒంటరి"కత్తెనై విడువబడితిని అని తన మనస్సులో అనుకొనినది ఎవరు?

1 point

13➤ ఒంటిగా నున్న గోధుమగింజ (విత్తనము) భూమిలోపడిచచ్చిన యెడల ఎలా ఫలించును?

1 point

14➤ నేను "ఒంటరిగా" పనిచేయుటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టినందున, నీకు చింతలేదా? అని యేసుని ఎవరు అడిగెను?

1 point

15➤ అబ్రాహాము "ఒంటరి" గా ఉన్నప్పుడు ఇశ్రాయేలు దేశములో ఏమి పొందెను?

1 point

You Got