"యువ విశ్వాసులు"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ |Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ యౌవనకాలమున కాడి మోయుట ఎవరికి మేలు?

1 point

2➤ బాలురు సొమ్మసిల్లుదురు, అలయుదురు ఎవరు తప్పక తొట్రిల్లుదురు?

1 point

3➤ ఎవరు పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమునుబట్టి ఐగుప్తు ధనముకంటె క్రీస్తువిషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని యెంచుకొనెను?

1 point

4➤ బహు సౌందర్యముగల యౌవనుడు, ఇశ్రాయేలీయులలో అతనిపాటి సుందరు డొకడునులేడని ఎవరి గూర్చి చెప్పబడెను?

1 point

5➤ యౌవనస్థులు దేనిచేత తమ నడత శుద్ధిపరచు కొందరు?

1 point

6➤ ఏమి గలవారై యుండవలెనని యౌవనపురుషులను హెచ్చరించవలెను?

1 point

7➤ పెద్దల ఆలోచనను త్రోసివేసి, యౌవనస్థులు చెప్పిన ప్రకారము చేసినరాజు ఎవరు?

1 point

8➤ నీ యౌవనకాలపు ఎవరియందు సంతోషింపుము?

1 point

9➤ యౌవనకాలమందు పుట్టిన కుమారులు ఎవరి చేతిలోని బాణములవంటివారు?

1 point

10➤ కిటికీలో కూర్చుండి నిద్రా భారము వలన జోగి, మూడవ అంతస్తునుండి క్రిందపడి చనిపోయి యెత్తబడిన యౌవనస్థుడు ఎవరు?

1 point

11➤ ఐశ్వర్యమునైనను ఘనతనైనను శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక, జనులకు న్యాయము తీర్చుటకు తగిన జ్ఞానమును తెలివిని అడిగిన యౌవనస్థుడు ఎవరు?

1 point

12➤ ఇశ్రాయేలీయులలో యౌవనస్థులను పంపగా వారు దహనబలుల నర్పించి యెహోవాకు ఏ విధమైన బలులగా కోడెలను వధించిరి.

1 point

13➤ మహా బలాఢ్యుడును, యౌవనుగు ఎవరు పనియందు శ్రద్ధగలవాడని సొలొమోను తెలిసికొనెను?

1 point

14➤ నీవు యౌవనేచ్ఛలనుండి పారిపొమ్ము (విడిచి పారిపొమ్ము) అని పౌలు ఎవరితో చెప్పెను?

1 point

15➤ అంత్యదినముల యందు నా(దేవుని) ఆత్మను మనుష్యులందరి మీద కుమ్మరించగా యౌవనులకు ఏమి కలుగును?

1 point

You Got