"స్నేహితుడు"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఎవరు దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతని ప్రేమించెను?

1 point

2➤ ఎప్పటికి దావీదుతో స్నేహముగా ఎవరుండెను?

1 point

3➤ యూదా రాజైన యెహోషాపాతు మిక్కిలి దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించిన ఇశ్రాయేలురాజైన ఎవరితో స్నేహము చేసెను?

1 point

4➤ నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా నుండును. ఈవాక్యం యొక్క రిఫరెన్స్ తెలపండి?

1 point

5➤ ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరు వాడు ఎవరికి శత్రువగును?

1 point

6➤ దేవుని స్నేహితుడని ఎవరికి పేరు కలిగెను?

1 point

7➤ ఎవరు తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను పిలిపించి వారి(పేతురు) కొరకు కని పెట్టుకొని యుండెను?

1 point

8➤ ఏమి గలవానికి స్నేహితులు అధికముగానుందురు?

1 point

9➤ నా ప్రియులను స్నేహితులను నీవు నాకు దూరముగా ఉంచియున్నావు ఏది నాకు బంధువర్గమాయెను?

1 point

10➤ వేకువనే లేచి గొప్ప శబ్దముతో తన స్నేహితుని దీవించువాని దీవెన, వానికి దేనిగా ఎంచబడును?

1 point

11➤ మనుష్యుడు తన స్నేహితునితో మాటలాడునట్లు యెహోవా ఎవరితో ముఖాముఖిగా మాటలాడుచుండెను?

1 point

12➤ ఏమి కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయును?

1 point

13➤ ఎవరు తన స్నేహితుల నిమిత్తము ప్రార్థన చేసినప్పుడు యెహోవా అతని క్షేమస్థితిని మరల అతనికి దయచేసెను?

1 point

14➤ ఎవరు యిహలోకమును స్నేహించి, పౌలును విడిచి థెస్సలొనీకకు వెళ్లెను?

1 point

15➤ నరపుత్రుని విషయమై వాని స్నేహితునితో ఏమి ఆడవలెననియు కోరి నేను దేవునితట్టు దృష్టియుంచి కన్నీళ్లు ప్రవాహముగా విడుచుచున్నాను?

1 point

You Got