Telugu Bible Quiz On Prayer || ప్రార్ధన అనే అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz

1/15
ఎవరు పుట్టిన తర్వాత యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేయుట ఆరంభమైనది.?
ⓐ మెతూషెల
ⓑ ఎనోషు
ⓒ నోవహు
ⓓ మోషే
2/15
"ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్ధనల వైపునను ఉన్నవి". ఈ వాక్యము రిఫరెన్స్?
ⓐ 2 పేతురు 3:12
ⓑ 1 పేతురు 3:12
ⓒ 2 పేతురు 2:22
ⓓ 1 పేతురు 2:11
3/15
ధర్మశాస్త్రము వినబడకుండ చెవిని తొలగించుకొనువాని ప్రార్థన ఏమైయున్నది.?
ⓐ అసహ్యము
ⓑ వర్ధిల్లదు
ⓒ స్థిరము
ⓓ హేయము
4/15
ఎవరి ప్రార్థన వినబడి అతని ధర్మకార్యములు దేవుని సముఖమందు జ్ఞాపకముంచబడి యున్నవి.?
ⓐ ఏలీయా
ⓑ ఎలీషా
ⓒ కొర్నేలీ
ⓓ పేతురు
5/15
ఎవరు ప్రార్థన చేయ ముగించినప్పుడు అగ్ని ఆకాశమునుండి దిగి దహనబలులను ఇతరమైన బలులను దహించెను.?
ⓐ దావీదు
ⓑ ఫరో
ⓒ యెహోవ
ⓓ సొలొమోను
6/15
దానియేలు ముమ్మారు మోకాళ్ళూని తన యింటి పైగది కిటికీలు దేని తట్టుకు తెరువబడియుండగా దేవునికి ప్రార్థన చేసెను.
ⓐ యెరూషలేము
ⓑ సిదోను
ⓒ కర్మెలు
ⓓ నోపు
7/15
విశ్వాససహితమైన ప్రార్థన రోగిని ఏమి చేయును.?
ⓐ ముట్టును
ⓑ రక్షించును
ⓒ స్వస్థపరచును
ⓓ పైవీవి కావు
8/15
గదిలోనికి వెళ్లి తలుపువేసి ప్రార్ధించినప్పుడు అప్పుడు రహస్యమందు చూచు తండ్రి ఏమిచ్చును.?
ⓐ జవాబు
ⓑ ఆశీర్వాదం
ⓒ ప్రతిఫలము
ⓓ వెలుగు
9/15
దినమునకు మూడు సార్లు ప్రార్ధించిన వ్యక్తి ఎవరు.?
ⓐ దావీదు
ⓑ యెషయా
ⓒ యిర్మీయా
ⓓ యోవేలు
10/15
ఒకనిమీద విరోధ మేమైనను కలిగియున్న యెడల నిలువబడి ప్రార్ధన చేయునప్పుడెల్లను వారిని ఏమి చేయవలెను.?
ⓐ పొగడవలెను
ⓑ క్షమించవలెను
ⓒ గౌరవించవలెను
ⓓ ప్రేమించవలెను
11/15
మత్స్యము కడుపులోనుండి, పాతాళగర్భములో నుండి ప్రార్ధించిన వ్యక్తి ఎవరు.?
ⓐ యోనా
ⓑ యోవేలు
ⓒ మీకా
ⓓ పేరు
12/15
ఎవరు మనవంటి మనుష్యుడై యుండి ఆసక్తితో ప్రార్ధించినప్పుడు మూడున్నర సంవత్సరములు భూమిమీద వర్షింపలేదు.
ⓐ ఎలీషా
ⓑ పేతురు
ⓒ ఏలీయా
ⓓ మీకా
13/15
ఏ స్త్రీ తలమీద ముసుకు వేసికొనక ప్రార్థనచేయునో లేక ప్రవ చించునో, ఆ స్త్రీ తన తలను ఏమి పరచును.?
ⓐ శుభ్ర పరచును
ⓑ అవమానపరచును
ⓒ మహిమపరచును
ⓓ పైవేవి కావు
14/15
నిరీక్షణగలవారై సంతోషించుచు, శ్రమయందు ఓర్పుగలవారై ప్రార్ధనయందు ఏమి కలిగియుండుడి.?
ⓐ ఓపిక
ⓑ పట్టుదల
ⓒ ఆసక్తి
ⓓ శక్తి
15/15
దినమునకు మూడు సార్లు ప్రార్ధించిన వ్యక్తి ఎవరు.?
ⓐ దావీదు
ⓑ యెషయా
ⓒ యిర్మీయా
ⓓ యోవేలు
Result: