"లెంట్"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్. | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ లెంట్ అనే ఆంగ్లపదము ఈ క్రింది వాటిలో దేనినుండి వచ్చింది?

1 point

2➤ లెంట్ ని తెలుగులో ఏమని పిలుస్తారు?

1 point

3➤ శ్రమదినములు బుధవారముతో మొదలు అవుతాయి ఆ బుధవారమును ఏమని పిలుస్తారు?

1 point

4➤ భస్మ బుధవారముతో మొదలయ్యే శ్రమల దినములు ఈస్టర్ కు ఎన్ని రోజులు ముందు వస్తాయి?

1 point

5➤ క్రీ.శ ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితము లెంట్ డేస్ ని రోమా చక్రవర్తి మొదలు పెట్టారు?

1 point

You Got