"జంతువులు"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ |Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ దేవుడు సృష్టించిన ప్రతి భూజంతువుకు ప్రతి ఆకాశపక్షికి ఎవరు పేరులు పెట్టెను?

1 point

2➤ జంతువులను, పక్షులను, జలచరములను దేవుడు ఎలా విభాగించెను?

1 point

3➤ దేవుడు తన గదిలో నుండి కొండలకు జలధారలనిచ్చి వేటి దప్పిక తీర్చును?

1 point

4➤ మహాసముద్రములో గాలమువేసి పట్టుకోలేని ఏ జలచరమును దేవుడు సృష్టించెను?

1 point

5➤ బిలాముతో మాట్లాడునట్లు దేవుడు దేనికి వాక్కు నిచ్చెను?

1 point

6➤ వేసవిలో ఆహారమును సిద్ధపరచుకొనే బలములేని జీవులైన వేటి యొద్దకు సోమరిని వెళ్ళమని దేవుడు చెప్పెను?

1 point

7➤ యెహోవా బలిపీఠము యొద్ద వేటికి నివాసము దొరికెను?

1 point

8➤ తన గుడ్లను కాపాడుకోలేని తెలివితక్కువ పక్షిగా దేవుడు దేనిని చేసెను?

1 point

9➤ గొప్ప కొండలను వేటికి ఉనికిపట్లుగా చేసి,బండలలో వేటికి దేవుడు ఆశ్రయస్థానమిచ్చెను?

1 point

10➤ యెహోవా ఆజ్ఞవలన తన రెక్కలను దక్షిణదిక్కుకు చాచుకొనే జ్ఞానము పొందినది ఎవరు?

1 point

11➤ ఏ పక్షి రెక్కలు చాపుకొని ఆకాశవీధిలో తన పిల్లలను మోయునట్లు "యెహోవా"తన ప్రజలను నడిపించెను?

1 point

12➤ ఆకాశపక్షులను పోషించే పరమతండ్రి వాటికంటే మనము ఎవరని అనుచున్నాడు?

1 point

13➤ ప్రియురాలైన సంఘము నేత్రములను ప్రియుడైన "యేసు" వేటితో పోల్చుచున్నాడు?

1 point

14➤ యేసుక్రీస్తు బాప్తిస్మము పొందినపుడు "ఆత్మ" ఏ రూపమున దిగి ఆయనమీదికి వచ్చెను?

1 point

15➤ లోకపాపమును మోసికొని పోవు దేవుని "గొర్రెపిల్ల"ఎవరు?

1 point

You Got