నిర్గమకాండము బైబిల్ క్విజ్-1 || Telugu Bible Quiz on Exodus(1-21 chapters)

1➤ యాకోబు గర్భమున పుట్టిన వారు ఎంతమంది?

1 point

2➤ హెబ్రీ స్త్రీలు-----స్త్రీలవంటివారు కారు?

1 point

3➤ ఫరో హెబ్రీయులలో పుట్టిన ప్రతి కుమారుడుని ఎక్కడ పారవేయమన్నాడు?

1 point

4➤ మంత్రసానులు ఎవరికి భయపడ్డారు?

1 point

5➤ ఐగుప్తీయులు ఎవరి చేత కఠినముగా సేవ చేయించుకున్నారు?

1 point

6➤ గేర్షోము అనగా అర్ధం ఏమిటి?

1 point

7➤ మోషే భార్య పేరు ఏమిటి?

1 point

8➤ మోషే ఐగుప్తు నుండి పారిపోయి ఏ దేశానికి వెళ్ళాడు?

1 point

9➤ .జమ్ము పెట్టెలో ఉన్న చిన్న బాబు ఎవరు?

1 point

10➤ మోషేని పెంచుకున్న వ్యక్తి ఎవరు?

1 point

11➤ నేను ఉన్నవాడను------------ వాడనై యున్నాను.

1 point

12➤ మోషే మామ పేరు ఏమిటి?

1 point

13➤ దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఏ దేశమునకు తీసుకెళ్ళమని మోషేకి చెప్పాడు?

1 point

14➤ పొదలో నుండి మోషేని పిలిచింది ఏవరు?

1 point

15➤ ఐగుప్తీయులు ఎవరిని హింసించారు?

1 point

16➤ మోషే చేతిలో ఉన్న కర్ర ఎలా మారింది?

1 point

17➤ రెండవ సూచక క్రియలో మోషే చెతికి ఏమోచ్చింది?

1 point

18➤ ఏటిలోని నీళ్ళు నేల మీద పోసినప్పుడు అవి ఏలా మారాయి?

1 point

19➤ మోషే అన్న పేరు ఏమిటి?

1 point

20➤ మోషే తన కుటుంబాన్ని దేని మీద ఎక్కించుకొని ఐగుప్తు వెళ్ళాడు?

1 point

21➤ గడ్డికి బదులుగా ఇశ్రాయేలీయులు వేటిని కూర్చారు?

1 point

22➤ ఫరో ఇశ్రాయేలియులను సోమరులు అని ఎన్ని సార్లు అన్నాడు?

1 point

23➤ ప్రజలకు కీడు చేస్తున్న వ్యక్తి ఎవరు ?

1 point

24➤ ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించడానికి ఫరో దగ్గరకి ఎవరెవరు వెళ్ళారు?

1 point

25➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఎన్ని దినాల ప్రయాణం చేస్తాం అని ఫరోతో అన్నారు?

1 point

26➤ అహరోను భార్య పేరు ఏమిటి?

1 point

27➤ కర్మీ తండ్రి పేరు ఏమిటి?

1 point

28➤ మోషే తల్లి పేరు ఏమిటి?

1 point

29➤ షిమ్యోను కుమారులు ఎంతమంది?

1 point

30➤ లేవి ఏన్ని సంవత్సరాలు బ్రతికాడు?

1 point

31➤ ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న నీళ్లు ఎలా మారాయి?

1 point

32➤ మోషే ఫరోతో మాటలాడినప్పుడు తనకి ఎన్ని సంవత్సరాలు?

1 point

33➤ నీ అన్న అహరోను నీకు---------గా ఉండును.

1 point

34➤ ఫరో యెదుట చేసిన సూచక క్రియలో కర్ర ఎలా మారింది?

1 point

35➤ ఏటిలోని చేపలు ఏమయ్యాయి?

1 point

36➤ పేలు అనగా అర్ధం ఏమిటి?

1 point

37➤ మోషే ఫరో దగ్గర మూడవ సూచక క్రియలో వేటిని రప్పించాడు?

1 point

38➤ అహరోను ధూళిని కొట్టినప్పుడు ధూళి ఎలా మారింది?

1 point

39➤ యెహోవ ఐదవ సూచక క్రియలో ఐగుప్తు దేశం మీదికి వేటిని పంపించాడు?

1 point

40➤ యెహోవ ఏటిని కొట్టిన తర్వాత ఏన్ని దినములకి మోషేతో మాట్లాడారు?

1 point

41➤ ఏ దేశంలో వడగండ్లు పడలేదు?

1 point

42➤ పశువులను, చెట్లను, ప్రతీ దాన్ని చెడగొట్టింది ఏవి?

1 point

43➤ ఎనిమిదవ సూచక క్రియలో దేవుడు భూమి మీదకి వేటిని పంపించాడు?

1 point

44➤ ఏడవ సూచక క్రియలో ప్రజల శరీరానికి ఏమోచ్చాయి?

1 point

45➤ ఎవరి యొక్క పశువులన్ని చనిపోయాయి?

1 point

46➤ ఉదయమందు ఆ------గాలికి మిడతలు వచ్చెను

1 point

47➤ మిడతలు వచ్చినప్పుడు ఆ దేశం మొత్తం ఎలా మారింది?

1 point

48➤ ఐగుప్తు దేశం అంతా ఎన్ని దినాలు చీకటి కమ్మింది?

1 point

49➤ వడగండ్లు పాడుచేయని వాటిని పాడు చేసింది ఎవరు?

1 point

50➤ తొమ్మిదవ సూచక క్రియలో యెహోవ ఐగుప్తు మీదకి ఏం పంపాడు?

1 point

51➤ ఎవరెవరు ఫరో ఎదుట మహత్కార్యములను చేశారు?

1 point

52➤ ఐగుప్తు దేశమందంతట ఘోష పుట్టును.

1 point

53➤ ఐగుప్తుదేశంలో ఫరో సేవకుల దృష్టికి మిక్కిలి గొప్పవాడిగా ఎవరయ్యారు?

1 point

54➤ ఏదేశంలోని జంతువులలో తొలిపిల్లలన్నీ చనిపోయాయి?

1 point

55➤ ఫరో హృదయమును కఠిన పరిచింది ఎవరు?

1 point

56➤ పస్కా పండుగలో ఎన్ని దినాలు పులియని రొట్టెలు తినాలి?

1 point

57➤ యెహోవ తెలియజేసిన కొత్త ఆచారం ఏమిటి?

1 point

58➤ ఇశ్రాయేలీయులు రామసేసు నుండి ఎక్కడికి ప్రయాణం అయ్యారు?

1 point

59➤ మొదటి నెలలో ఏ తేదీలలో పులిసిన రొట్టెలు తినకూడదు?

1 point

60➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో ఎన్ని సంవత్సరాలు నివసించారు?

1 point

61➤ పండుగలో ఏడు దినములు ఏ రొట్టెలను తినవలెను?

1 point

62➤ గాడిద తొలిపిల్లలకి మారుగా దేనిని ప్రతిష్ఠించాలి?

1 point

63➤ పగటికి మేఘస్తంభముగా,రాత్రికి అగ్నిస్తంభముగా ఉండి నడిపించిందెవరు?

1 point

64➤ సుక్కోతు నుండి ప్రయాణమైపోయి ఇశ్రాయేలీయేలు ఎక్కడ దిగారు?

1 point

65➤ ఏ నెలలో ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తునుండి బయలుదేరారు?

1 point

66➤ యెహోవా మీ పక్షము-----చేయును.

1 point

67➤ సముద్రమును రెండు పాయలుగా చీల్చింది ఎవరు?

1 point

68➤ ఫరో సైన్యాన్ని చూసి భయపడింది ఎవరు?

1 point

69➤ ఫరో ఎన్ని శ్రేష్ఠమైన రథములను ఇశ్రాయేలీయుల మీదికి తోడుకొని వెళ్ళాడు?

1 point

70➤ ఇశ్రాయేలీయులను ఎక్కడ దిగమని యెహోవా చెప్పారు?

1 point

71➤ మారా అనగా అర్థం ఏమిటి?

1 point

72➤ ఇశ్రాయేలీయుల బలము వారి రక్షణ ఎవరు?

1 point

73➤ అహరోను సహోదరి పేరు ఏమిటి?

1 point

74➤ మారాలో ఉన్న నీళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి?

1 point

75➤ రాతివలె అడుగంటి పోయింది ఎవరు?

1 point

76➤ 6వ దినమున ఎన్ని రోజుల ఆహారము సమకూర్చుకోవాలి?

1 point

77➤ తెల్లని కొత్తిమేరగింజ వలె ఉంది ఏమిటి?

1 point

78➤ ఏలీమునకును సీనాయికిని మధ్యనున్న అరణ్యము పేరు ఏమిటి?

1 point

79➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఎవరి మీద సణిగారు?

1 point

80➤ విశ్రాంతి దినము ఎన్నోరోజు?

1 point

81➤ మస్సా పేరునకు అర్ధం ఏమిటి?

1 point

82➤ సీను అరణ్యమునుండి ఇశ్రాయేలీయులు ఎక్కడికి బయలుదేరారు?

1 point

83➤ నిస్సీ అనగా అర్ధం ఏమిటి?

1 point

84➤ అమాలేకీయులు ఎవరితో యుద్ధము చేశారు?

1 point

85➤ మెరీబా శబ్దమునకు అర్ధం ఏమిటి?

1 point

86➤ దహనబలిని, బలులను దేవునికి అర్పించింది ఎవరు?

1 point

87➤ గేర్షోము తండ్రి పేరు ఏమిటి?

1 point

88➤ దేవుడు నీకు------యుండును.

1 point

89➤ ఎలీయెజెరని తాత పేరు ఏమిటి?

1 point

90➤ ఇశ్రాయేలీయులకు న్యాయము తీర్చుచున్న వ్యక్తి ఎవరు?

1 point

91➤ యెహోవా ఏ పర్వతము మీదికి దిగి వచ్చారు?

1 point

92➤ పరిశుద్ధమైన జనముగా ఎవరు ఉంటారని యెహోవా చెప్పారు?

1 point

93➤ పర్వతము ముట్టిన వానికి శిక్ష ఏమిటి?

1 point

94➤ 3వ నెల ఆరంభమందు ఇశ్రాయేలీయులు ఏ అరణ్యముకు వెళ్ళారు?

1 point

95➤ యెహోవా చెప్పినదంతయు చేసెదమని ఎవరు అన్నారు?

1 point

96➤ దేవుని మాటలు వినడానికి భయపడింది ఎవరు?

1 point

97➤ నేను తప్ప------------ దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.

1 point

98➤ ఏ పని చేయకుండ ఏరోజు ఉండాలి?

1 point

99➤ నీ పొరుగువాని----- ఆశింపకుడదు.

1 point

100➤ ------రాళ్లతో బలిపీఠము కట్టకూడదు

1 point

101➤ తన తల్లినైనను తండ్రినైనను శపించువాడు ఏ శిక్ష నొందుతాడు?

1 point

102➤ నరుని చావగొట్టినవానికి నిశ్చయముగా ఏ శిక్ష విధించాలి?

1 point

103➤ హెబ్రీయుడైన దాసుడు ఎన్ని సంవత్సరాల తరువాత స్వతంత్రుడవుతాడు?

1 point

104➤ ఎద్దు పురుషుని చావపొడిచిన యెడల దానిని ఎలా చంపాలి?

1 point

105➤ తన దాసుడిని చచ్చునట్లు కర్రతో కొట్టిన యెడల అతడు----నొందును.

1 point

You Got