"మేలు" అనే అంశంపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ మేలు చేయువాడు ఎవరి సంబంధి?

1 point

2➤ వినువారికి మేలు కలుగునట్టు అవసరమును బట్టి ఎటువంటి అనుకూల వచనము పలుకవలెను?

1 point

3➤ ఏమి చూపుట నరుని పరులకు ప్రియునిగా చేయును అబ్బధికుని కంటే దరిద్రుడే మేలు?

1 point

4➤ ఎవరు నీతో మాట్లాడిన మేలు?

1 point

5➤ సహోదరులారా, మీరైతే మేలు చేయు విషయములో ఎలా ఉండవలెను?

1 point

6➤ అపరంజి సంపాదించుట కంటె దేనిని పొందుట మేలు?

1 point

7➤ ఆయనతో సహవాసము చేసినయెడల నీకు ఏమి కలుగును? అలాగునే నీకు మేలు కలుగును?

1 point

8➤ ఎవరికి మేలు ప్రతిఫలముగా వచ్చును?

1 point

9➤ నీవు మేలు అనుభవించి చూడమని ప్రసంగి ఎవరితో చెప్పుతున్నాడు?

1 point

10➤ ఎవరి యెదుట నిన్ను (యెహోవాను ఆశ్రయించువారి నిమిత్తము నీవు సిద్ధపరచిన మేలు ఎంతో గొప్పది?

1 point

11➤ నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన ఉపకారములనుబట్టి నాకు మేలు కలుగునట్లుగా నన్ను దృష్టించుము అని ఎవరు ప్రార్ధించెను?

1 point

12➤ వేలకొలది వెండి బంగారు నాణముల కంటె యెహోవా ఇచ్చిన ఏది మేలు?

1 point

13➤ మీరు బ్రదుకునట్లు దేనిని విడిచి మేలు వెదకుడి?

1 point

14➤ మేలు కలుగ కుండుటకు ఏవి కారణము?

1 point

15➤ యెహోవా ఎవరికి తాను చేయబోవు మేలును గూర్చి వాగ్దానము చేసెను?

1 point

You Got