Telugu Bible Quiz on Years || "సంవత్సరములు" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telugu

1/15
యెహోవా, "సంవత్సరములు" జరుగుచుండగా నీ కార్యము నూతన పరచుము, కోపించుచునే దేనిని జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకోనుము?
A విశ్వాసమును
B వాత్సల్యమును
C ఆనందమును
D వాగ్దానమును
2/15
నాకు సంతోషము లేదని నీవు చెప్పు "సంవత్సరములు" రాకముందే, ఎప్పుడు నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనవలెను?
A నీ వృద్దాప్యదినమందు
B నీ బాల్యదినములందు
C నీ యవ్వనదినమందు
D నీ దీనదశయందు
3/15
"సంవత్సరమను" దేనిని దేవుడు ధరింప జేసియున్నాడు?
A జీవకిరీటము
B అక్షయకిరీటము
C దయాకిరీటము
D మహిమకిరీటము
4/15
యెహోవా వలన నీవు జీవించు "సంవత్సరములు" అధికములగును, ఇంకేమి కలుగును?
A సంతోషము
B సమృద్ధి
C దీర్ఘాయువు
D సమాధానము
5/15
దేవుడు మహోన్నతుడు, ఆయన సంవత్సరముల సంఖ్య ఏమి లేనిది?
A కొదువ
B మితి
C కొలత
D హద్దు
6/15
ఎవరి కన్నులు "సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతము వరకు"ఎల్లప్పుడు లక్ష్యపెట్టు దేశము మీద ఉండును?
A యాజకుని
B అధిపతి
C యెహోవా
D న్యాయాధిపతి
7/15
ప్రతి "సంవత్సరమున" విత్తనముల పంటలో ఎన్నోవ భాగమును అవశ్యముగా వేరుపరచవలెను?
A మూడవ
B మొదటి
C దశమ
D ఏడవ
8/15
మా ఆయుష్కాలము డెబ్బది "సంవత్సరములు" అధికబలమున్న యెడల ఎనుబది సంవత్సరములగునన్నదెవరు ?
A అబ్రాహాము
B మోషే
C పౌలు
D దావీదు
9/15
యాకోబు యాత్రచేసిన "సంవత్సరములు" నూట ముప్పది, జీవించిన సంవత్సరములు కొంచెముగాను, మరేవిధముగా ఉన్నవనెను?
A ఆనందముగా
B మహిమకరముగా
C దీవెనకరముగా
D దుఃఖసహితముగా
10/15
ఎవరి దేశమును స్వాధీనపరచవలెనని "నలువది సంవత్సరములు" అరణ్యమందు ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించెను?
A అమోరీయుల
B మోయాబీయుల
C అమ్మోనీయుల
D ఐగుప్తీయుల
11/15
ఉపదేశములను ఆలకించి యెహోవాను సేవించినయెడల "సంవత్సరములను" ఏవిధముగాను వెళ్లబుచ్చెదరు?
A నెమ్మదిగాను
B సుఖముగాను
C ఆయాసముగాను
D దుఃఖముగాను
12/15
"నా దేవా, నా దినముల మధ్యను నన్ను తరతరములుండును" అని ఎవరు మనవి చేసెను?
A సొలొమోను
B దావీదు
C ఉజ్జియా
D యేషియా
13/15
ఎన్ని "సంవత్సరముల నుండి భాధపడుచున్న రక్తస్రావ రోగముగల స్త్రీ, యేసు వస్త్రపు చెంగు ముట్టెను?
A యెనిమిది
B పండ్రెండు
C పదహారు
D ఇరువది
14/15
యెనుబది నాలుగు "సంవత్సరములు" విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్లు ఎవరు సేవచేయుచుండెను?
A హన్నా
B యోహాన్న
C అన్న
D పెనిన్నా
15/15
తొల్లిటి దినములను, పూర్వకాల "సంవత్సరములను" ఎవరు మనస్సునకు తెచ్చుకొందుననుకొనెను?
A దావీదు
B మోషే
C ఆసాపు
D యోబు
Result: