"వెలుగు"అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu bible quiz | Bible Quiz in Telugu

1➤ ఆజ్ఞ దీపముగాను ఏది "వెలుగు"గాను ఉండును?

1 point

2➤ ఏది తేటగా ఉండినయెడల దేహమంతయు "వెలుగు" మయమైయుండును?

1 point

3➤ "వెలుగు" ఫలము సమస్త విధములైన వేటిలో కనబడుచున్నది?

1 point

4➤ యథార్థహృదయుల కొరకు ఆనందమును ఎవరికొరకు "వెలుగును" విత్తబడి యున్నవి?

1 point

5➤ ఎవరు చీకటిని "వెలుగు"గా చేయును?

1 point

6➤ ఏవి వెల్లడి అగుట తోడనే "వెలుగు" కలుగును?

1 point

7➤ పట్టపగలగువరకు వేకువ "వెలుగు" తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల యొక్క ఏది అంతకంతకు తేజరిల్లును?

1 point

8➤ నీ "వెలుగు" దేని వలె ఉదయించును?

1 point

9➤ "వెలుగు" సంబంధుల కంటె ఈ లోకసంబంధులు తమ తరమునుబట్టి చూడగా ఏమై యున్నారు?

1 point

10➤ దేవుడు "వెలుగు" లోనున్న ప్రకారము మనమును వెలుగులో నడిచినయెడలమనము ఏమి గలవారమైయుందుము?

1 point

11➤ మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన "వెలుగు" లోనికి మిమ్మును పిలిచినవాని యొక్క వేటిని ప్రచురము చేయవలెను?

1 point

12➤ దేవుడు దేనిని "వెలుగు" లోనికి రప్పించును?

1 point

13➤ రండి మనము యెహోవా "వెలుగు" లో నడుచుకొందమని ఏ వంశస్థులు అనుకొనిరి?

1 point

14➤ "వెలుగు" నిమిత్తము నేను కనిపెట్టగా నాకు చీకటి కలిగెనని ఎవరు అనెను?

1 point

15➤ నీతిమంతుల "వెలుగు" తేజరిల్లును ఎవరి దీపము ఆరిపోవును?

1 point

You Got