"ప్రార్ధన" అనే అంశం పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ ఎవరు పుట్టినప్పటి నుండి యెహోవా నామమున "ప్రార్ధన"చేయుట ఆరంభమైనది?

1 point

2➤ బేతేలునకును హాయికిని మధ్య బలిపీఠము కట్టి యెహోవా నామమున "ప్రార్ధన"చేసినదెవరు?

1 point

3➤ మా కొరకు యెహోవాను "ప్రార్ధన చేయుట మానవద్దని ఇశ్రాయేలీయులు ఎవరితో అనిరి?

1 point

4➤ ఎవరు "ప్రార్ధన చేయుచుండగా యెహోవా అగ్ని దిగి దహనబలి పశువును కట్టెలను రాళ్ళను బుగ్గిని దహించివేసెను?

1 point

5➤ నీవు ఆయనకు "ప్రార్ధన"చేయగా ఆయన నీ మనవి ఆలకించును అని ఎవరు యోబుతో అనెను?

1 point

6➤ ఉదయమున నా "ప్రార్ధన"నీ సన్నిధిని సిద్ధము చేసి కాచియుందును అని ఎవరు యెహోవాతో అనెను?

1 point

7➤ ఈ గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధము చేయుటను మాకు శక్తి చాలదు,నీవే మాకు దిక్కు అని యెహోవాకు "ప్రార్ధన"చేసినదెవరు?

1 point

8➤ యెహోవా దిక్కులేని ఎవరి "ప్రార్ధన"నిరాకరింపడు?

1 point

9➤ ఎవరు యేడ్చుచు పాపమును ఒప్పుకొని "ప్రార్ధన"చేసెను?

1 point

10➤ మీరు నాకు "ప్రార్ధన "చేయుచు వత్తురేని నేను మీ మనవి ఆలకింతునని యెహోవా దేని చెరలో నున్న వారితో అనెను?

1 point

11➤ ఎవరి " ప్రార్ధన "యెహోవాకు ఆనందకరము?

1 point

12➤ ఎవరి ప్రార్ధన "యెహోవా అంగీకరించును?

1 point

13➤ పగలు ఎప్పుడు "ప్రార్ధన "కాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయమునకు ఎక్కి వెళ్ళుచుండిరి?

1 point

14➤ ప్రభువు నామమును బట్టి "ప్రార్ధన"చేసి బాప్తిస్మము పొందుమని ఎవరు పౌలుతో చెప్పెను?

1 point

15➤ వాక్యము వలన యేసు నందు విశ్వాసముంచువారందరు ఏమై యుండవలెనని ఆయన "ప్రార్ధన"చేసెను?

1 point

You Got