"ప్రేమ" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ మనమింకను ఏమై యున్నప్పుడు దేవుడు తన "ప్రేమను"వెల్లడిపరచెను?

1 point

2➤ తీర్పు దినమందు మనకు ఏమి కలుగునట్లు దేవుని "ప్రేమ" మనలో పరిపూర్ణము చేయబడియున్నది?

1 point

3➤ తన తమ్ముని మీద ఎవరికి "ప్రేమ"పొర్లుకొని వచ్చెను?

1 point

4➤ "ప్రేమ"పొరుగువానికు ఏమి చేయదు?

1 point

5➤ "ప్రేమను "ఏమి చేయగోరువాడు తప్పితములు దాచిపెట్టును?

1 point

6➤ తన సహోదరుని మీద ఏమి చూపని వానియందు దేవుని "ప్రేమ "నిలువదు?

1 point

7➤ సహోదర "ప్రేమ"వలన కొందరు ఎరుగకయే ఎవరికి ఆతిధ్యము చేసిరి?

1 point

8➤ "ప్రేమ" గల చోట ఎటువంటి భోజనము తినుట మేలు?

1 point

9➤ మొదటి "ప్రేమను"వదిలిన సంఘము ఏది?

1 point

10➤ థెస్సలోనీక సంఘము యొక్క "ప్రేమ" గూర్చి సంతోషకరమైన సమాచారము పౌలునకు తెచ్చినదెవరు?

1 point

11➤ బీదల పోషణ కొరకు ఆస్తి అంతయు ఇచ్చినను "ప్రేమ"లేని యెడల ఏమి ఉండదు?

1 point

12➤ దేని యందు సహోదర "ప్రేమను" అమర్చుకొనవలెను?

1 point

13➤ దేవుని యొక్క వేటి ప్రకారము నడుచుటయే "ప్రేమ"?

1 point

14➤ ఎక్కడ "ప్రేమ"సూచనలు చూపెదనని షూలమ్మితీ ప్రియునితో అనెను?

1 point

15➤ శాశ్వతమైన"ప్రేమతో" ప్రేమించువారికి ఏమి కలుగును?

1 point

You Got