"ప్రార్థన"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ రక్షణకర్తయగు నా దేవుని కొరకు నేను కనిపెట్టియుందును, నాదేవుడు నా ప్రార్థన నాలకించును అని ఎవరు ప్రార్ధించెను?

1 point

2➤ ప్రార్థన చేయువారందరి యెడల కృప చూపుటకు దేవుడు ఏమైయున్నాడు?

1 point

3➤ మీ శత్రువులను ప్రేమించుచు, ఎవరి కొరకు ప్రార్థన చేయవలెను?

1 point

4➤ ప్రార్థన ఆలకించువాడా, ఎవరు నీయొద్దకు వచ్చెదరు?

1 point

5➤ యోబు ఎవరి నిమిత్తము ప్రార్థన చేసినప్పుడు యెహోవా అతని క్షేమస్థితిని మరల అతనికి దయచేసెను.?

1 point

6➤ యేడ్చుచు దేవుని మందిరము ఎదుట సాష్టాంగపడుచు, పాపమును ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేసినదెవరు?

1 point

7➤ యెహోవా నివాసస్థలమైన ఎక్కడనుండి ఇశ్రాయేలీయుల విన్నపమును ప్రార్థనను ఆయన ఆలకించెను?

1 point

8➤ "ప్రార్ధన చేయుట మానుట వలన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసినవాడనగుదును" అని చెప్పిన న్యాయాధిపతి ఎవరు?

1 point

9➤ ప్రతిస్థలమందును పురుషులు కోపమును సంశయమును లేనివారై, ఎటువంటి చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలెను.?

1 point

10➤ బెయేర్షెబాలో ఏ వృక్షము నాటి యెహోవా నామము పేరట అబ్రాహాము ప్రార్థన చేసెను?

1 point

11➤ బయలు ప్రవక్తల యెదుట యెహోవాకు ఎవరు ప్రార్ధన చేసెను?

1 point

12➤ ఏ విధమైన ప్రార్ధన రోగిని స్వస్థపరచును?

1 point

13➤ ప్రార్థనయందు నిలుకడగా ఉండి ఏమి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి?

1 point

14➤ దానియేలు అనుదినము ముమ్మారు ఏవిధముగా ప్రార్ధన చేసెను?

1 point

You Got