Daughters day సందర్బంగా special క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1/15
నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారని చూచి వారందరిలో తమకు మనస్సు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహము చేసికొన్నదెవరు?
A రాజకుమారులు
B దేవుని కుమారులు
C దేవదూతలు
D సాతాను సంబంధులు
2/15
నాహోరు భార్యయైన మిల్కా ఎవరి కుమార్తె?
A షేతు
B అబ్రాహాము
C తెరహు
D హారాను
3/15
ఎవరి యొక్క యిద్దరు కుమార్తెలు తమ తండ్రివలన గర్భవతులైరి?
A లెమెకు
B మోతుషెల
C లోతు
D నోవహు
4/15
కన్యకలుగా ఉన్న ప్రవచించు నలుగురు "కుమార్తెలు" ఎవరికుండెను?
A మార్కు
B ఫిలిపు
C పేతురు
D యోహాను
5/15
" కుమార్తెలు" దేనికై చెక్కిన మూలకంబముల వలె ఉన్నారు?
A క్షేమమునకై
B బంగారమునకై
C వివేచనకై
D నగరునకై
6/15
మిద్యానీయుల అధిపతియైన నూరుకుమార్తె ఎవరు?
A కొజ్బీ
B రాయుమా
C మహేతబేలు
D మహలా
7/15
లిబ్నా ఊరివాడైన యిర్మీయా కుమార్తె ఎవరు?
A కెజీయా
B నెవధ్యా
C హమూటలు
D ఎజెబేలు
8/15
కాలేబు తన కుమార్తెయైన అక్సాను ఎవరికిచ్చి వివాహము చేసెను?
A జెరహీయులు
B హర్గీయులు
C ఒత్తినియేలు
D జనీయులు
9/15
అబీహాయిలు కుమార్తెయును రాణియైన యూదురాలు ఎవరు?
A అబీయా
B యెరూష
C మాయకా
D ఎస్తేరు
10/15
ఇశ్రాయేలీయులు తమలో ఎవడును తన కుమార్తెను బెన్యామీయుని కియ్యకూడదని ఎక్కడ ప్రమాణము చేసికొనియుండిరి?
A బేతేలులో
B హాయిలో
C మిస్పాలో
D ఐగుప్తులో
11/15
బహు సౌందర్యవతియైన అబ్షాలోము కుమార్తె ఎవరు?
A హమిత
B శెరహు
C తామారు
D మహలా
12/15
అంతఃపురములోనుండు రాజుకుమార్తె కేవలము ఏమి గలది?
A రాజ్యము
B మహిమ
C ఐశ్వర్యం
D ధనము
13/15
పనూయేలు కుమార్తెయునైన ప్రవక్త్ర అన్న ఏ గోత్రికురాలు?
A యూదా
B బెన్యామీను
C ఆషేరు
D గదు
14/15
గూటినుండి చెదరి ఇటు అటు ఎగురు పక్షులవలె అర్నోను రేవులయొద్ద ఎవరి కుమార్తెలు కనబడుదురు?
A యెరూషలేము
B మోయాబు
C మీద్యను
D ఇశ్రాయేలు
15/15
ఊజు దేశమందంతటను ఎవరి కుమార్తెలంత సౌందర్యవతులు కనబడలేదు?
A షమ
B హాము
C యోబు
D కనాను
Result: