"వ్యర్థము" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ సూర్యునిక్రింద జరుగుచున్న క్రియలు అన్నియు వ్యర్థములే, అవి యొకడు దేనికై ప్రయాస పడినట్టున్నవి అని ప్రసంగి చెప్పెను?

1 point

2➤ యెహోవా తన నామమును "వ్యర్థముగా" నుచ్చరింపువానిని ---------- ఎంచడు.?

1 point

3➤ యెహోవా చూపులు జ్ఞానముగలవానిని కాపాడగా మరి ఎవరి మాటలు ఆయన వ్యర్థము చేయును.?

1 point

4➤ ఏది వ్యర్థముకాకుండునట్లు, వాక్చాతుర్యము లేకుండ సువార్త ప్రకటించుటకే ఆయన నన్ను పంపెను.?

1 point

5➤ ఆయన(యేసు) తోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేనిని వ్యర్థము చేసికొనవద్దని మిమ్మును వేడుకొను చున్నాము.?

1 point

6➤ అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొని యాడబడును.ఈ వాక్యము యొక్క రిఫరెన్స్ ?

1 point

7➤ ఎవరు జ్ఞానము వెదకుట వ్యర్థము?

1 point

8➤ ఎవరి సహాయము వ్యర్థము ఎవరిని జయించుటకు మాకు సహాయము దయ చేయుము అని దావీదు ప్రార్ధన చేసెను?

1 point

9➤ నీవు భయభక్తులను వ్యర్థము చేయు చున్నావు. దేవుని గూర్చిన ధ్యానమును హీనపరచు చున్నావు అని యోబు ఎవరిని తన స్నేహితులైన ఈ క్రింది వారిలో ఎవరితో అనెను?

1 point

You Got