"కిరీటము" అను అంశాము పై బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1/15
వివాహదినమున ఎవరు కిరీటము ధరించెను?
A సొలొమోను
B ఇస్సాకు
C యాకోబు
D దావీదు
2/15
యేసుక్రీస్తునకు ఏ కిరీటము తలకు గ్రుచ్చెను?
A స్వర్ణకిరీటము
B ముండ్లకిరీటము
C నీతికిరీటము
D అపరంజికిరీటము
3/15
యెహోవా దేశములో ఉన్న కిరీటము వేటితో ఉండెను?
A వజ్రములతో
B ముత్యములతో
C రత్నములతో
D పగడములతో
4/15
సంవత్సరమున దేవుడు ఏమి ధరింపజేయును?
A మహిమ కిరీటము
B దయాకిరీటము
C అపరంజికిరీటము
D నీతికిరీటము
5/15
యెహోవా చేతిలో దేనిగా ఉంటాము?
A అక్షయ కిరీటముగా
B నీతి కిరీటముగా
C భూషణ కిరీటముగా
D అపరంజికిరీటముగా
6/15
వివేకులు దేనిని ధరించుకొందురు?
A జీవకిరీటము
B జ్ఞానమను కిరీటము
C అక్షయకిరీటము
D అపరంజికిరీటము
7/15
శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములతో ఎదుర్కొని దేవుడు మన తలమీద ధరింపజేయునదేమిటి?
A అక్షయకిరీటము
B జీవకిరీటము
C అపరంజికిరీటము - అపరంజి కిరీటము
D నీతికిరీటము
8/15
ప్రధానయాజకుడు అపవిత్రుడు కాకుండునట్లు అతని తలమీద ఏ కిరీటము ఉంచబడినది?
A జీవకిరీటము
B నీతి కిరీటము
C మహిమకిరీటము
D అభిషేకతైలమనే
9/15
సమాధి నుండి ప్రాణమును విమోచించి ఏ కిరీటమును దేవుడు అనుగ్రహించును?
A కరుణాకటాక్షము
B మహిమ కిరీటము
C జీవకిరీటము
D నీతికిరీటము
10/15
గురి యొద్దకు చేరే పరుగు పందెములో మనము పొందుకొనేది ఏమిటి?
A జీవకిరీటము
B అక్షయ కిరీటము
C మహిమ కిరీటము
D రాజకీయమకుటము
11/15
శోధనలో నిలిచిన వాడు, ప్రభువు తనను ప్రేమించువారి కొరకు వాగ్ధానము చేసిన దేనిని పొందును?
A నీతికిరీటము
B అపరంజికిరీటము
C జీవకిరీటము
D మహిమకిరీటము
12/15
మంచిపోరాటము పోరాడి తన పరుగు కడముట్టించిన పౌలు కొరకు ఏమి ఉంచబడియున్నది?
A సేవకిరీటము
B రాజా కిరీటము
C నీతి కిరీటము
D దయ కిరీటము
13/15
ప్రధానకాపరి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఏ కిరీటము పొందుకుంటాము?
A వాడబారని మహిమ
B నీతి కిరీటము
C జీవకిరీటము
D అక్షయ కిరీటము
14/15
పరలోకములో ఉన్న ఇరువది నలుగురు పెద్దల తలల మీద ఏమి ఉండెను?
A జీవకిరీటము
B మహిమకిరీటము
C సువార్న కిరితము
D అపరంజికిరీటము
15/15
దేవుని జ్ఞానము వలన మనము ఏ కిరీటముపొందుకుంటాము?
A ఆపరంజికిరీటము
B ఊసువర్ణకిరీటము
C జీవకిరీటము
D ప్రకాశమానమైన
Result: