"పునరుత్థానము"అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice | Bible Quiz in Telugu

1➤ పునరుత్థానము అనగా ఏమిటి?

1 point

2➤ పునరుత్థానమును, జీవమును ఎవరు?

1 point

3➤ క్రీస్తు పాతాళములో విడువబడలేదని, ఆయన శరీరము కుళ్ళిపోలేదని ఎవరు క్రీస్తు పునరుత్థానమును గూర్చి చెప్పెను?

1 point

4➤ క్రీస్తు మృతులలో నుండి ఎలా లేపబడెను?

1 point

5➤ ఎక్కడ తాను సిలువ వేయబడుదునని మరల తిరిగి లేచెదనని యేసు తన శిష్యులతో చెప్పెను?

1 point

6➤ ఎవరెవరికి ప్రభువై యుండుటకు క్రీస్తు చనిపోయి మరల బ్రదికెను?

1 point

7➤ మరణము క్రీస్తును బంధించి యుంచుట అసాధ్యము గనుక దేవుడు ఏమి తీసివేసి ఆయనను లేపెను?

1 point

8➤ మనలను ఎలా తీర్చుటకు యేసు తిరిగి లేపబడెను?

1 point

9➤ ఇశ్రాయేలీయులు ఎవరిని చంపినా గాని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయనను లేపెను?

1 point

10➤ మృతులలో నుండి పునరుత్థానుడైనందున దేనిని బట్టి యేసు దేవుని కుమారుడుగా ప్రభావముతో నిరూపింపబడెను?

1 point

11➤ క్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానబలమును ఎరుగవలెనని సమస్తమును పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొన్నదెవరు?

1 point

12➤ దేని ప్రకారము క్రీస్తు మూడవ దినమున లేచెను?

1 point

13➤ మృతులలో నుండి లేచి తండ్రి కుడిపార్శ్వమున ఉండి మనకొరకు క్రీస్తు ఏమి చేయుచున్నాడు?

1 point

14➤ మృతులలో నుండి దేవుడు యేసును లేపెననుటకు మేమే సాక్షులము అని ఎవరు చెప్పెను?

1 point

15➤ మృతులలో నుండి ఆదిసంభూతుడుగా లేచిన యేసుక్రీస్తు నుండి మనకు ఏమి కలుగును?

1 point

You Got