"ఇంటర్నేషనల్ యూత్ డే సందర్బంగా" బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ "యౌవనస్థులు" దేనిచేత తమ నడతను శుద్ధిపరచుకొందురు?

1 point

2➤ " యౌవన" కాలమున కాడి మోయుట ఎవరికి మేలు?

1 point

3➤ కుమారులు "యౌవన" కాలమందు ఎదిగిన దేనివలె ఉన్నారు?

1 point

4➤ "యౌవనస్థులు" ఎవరిని జయించియున్నారు?

1 point

5➤ క్రీస్తు "యుక్త" కాలమున ఎవరి కొరకు చనిపోయెను?

1 point

6➤ "యౌవన" కాలమందు పుట్టిన కుమారులు ఎవరి చేతిలోని బాణములవంటివారు?

1 point

7➤ "యౌవన"పురుషులు ఏమిగలవారై యుండవలెను ?

1 point

8➤ పక్షిరాజు " యౌవనము" వలె మన యౌవనము ఏమగును?

1 point

9➤ ఎవరు పెద్దల ఆలోచనను త్రోసివేసి, "యౌవనస్థులు" చెప్పిన ప్రకారము చేసెను?

1 point

10➤ మహా బలాఢ్యుడుగు "యౌవనుడు" ఎవరు?

1 point

11➤ బహు సౌందర్యము గల " యౌవనుడు" ఎవరు?

1 point

12➤ పరాక్రమశాలియైన "యౌవనుడు" ఎవరు?

1 point

13➤ మోయాబీయురాలైన "యౌవనురాలు" ఎవరు?

1 point

14➤ ఇశ్రాయేలు యొక్క "యౌవనకాలము" మొదలుకొని పగవారు అతనికి ఏమి కలుగజేయుచు వచ్చిరి?

1 point

15➤ "యౌవనస్థులారా" మీరు బలవంతులు, ఏది మీయందు నిలుచుచున్నది?

1 point

You Got