Telugu Bible Quiz On Inscription || "శాసనము" అనే అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz

1/15
ఎవరికి యెహోవా శాసనములు గల పలకలను ఇచ్చెను?
A యెహోషువకు
B అహరోనుకు
C ఎలియాజరుకు
D మోషేకు
2/15
"శాసనము"అను మాట ఏ అధ్యాయములో ఎక్కువ మారులు కనిపించును?
A కీర్తనలు 119
B సామెతలు 20
C యిర్మీయా 50
D యెషయా 60
3/15
యెహోవా శాసనములను గైకొనుచు ఎలా ఆయనను వెదకువారు ధన్యులు?
A శ్రద్దగా
B జాగ్రత్తగా
C పూర్ణహృదయముతో
D మంచి ప్రవర్తనతో
4/15
షడ్రకు మెషెకు అబెద్నెగో దేవుడు పూజార్హుడు అని శాసనమును నియమించిన రాజు ఎవరు?
A కోరేషు
B దర్యావేషు
C బెల్ససరు
D నెబుకద్నెజరు
5/15
యెహోవా నియమించిన శాసనములను ఎలా ఆచరింపవలెను?
A విధేయతతో
B భయముతో
C జాగ్రత్తగా
D వినయముగా
6/15
యెహోవా శాసనములు ఏమై యున్నవి?
A ఉల్లాసకరములు
B మహిమకరములు
C సంతోషకరములు
D ఆనందభరితములు
7/15
మరణ శాసనము వ్రాసినవాడు ఏమి పొందితేనే అది చెల్లును?
A హక్కు
B మరణము
C అధికారము
D ఆధిపత్యము
8/15
యెహోవా శాసనములు ఎటువంటివి?
A మహిమకరములు
B ప్రభావంతములు
C ఆశ్చర్యములు
D వెలుగుకరములు
9/15
రాజును తప్ప ఎన్ని దినములు ఏ దేవుని మానవుని యొద్ద మనవి చేయకూడదని శాసనము పుట్టెను?
A అరువది
B ముప్పది
C ఇరువది
D డెబ్బది
10/15
వేటిని బట్టి యెహోవా తన శాసనములను నియమించెను?
A జ్ఞానము ; యదార్ధత
B ఐశ్వర్యము ; వివేకము
C నీతి; పూర్ణ విశ్వాస్యత
D బుద్ధి; సత్యము
11/15
యెహోవా శాసనములు ఏమియై యుండెను?
A బోధలు
B ఆలోచన కర్తలు
C ప్రవచనములు
D ధ్యానములు
12/15
యెహోవా శాసనములు ఏమైన నీతిగలవి?
A పూర్ణమైన
B సంతోషమైన
C శాశ్వతమైన
D విస్తారమైన
13/15
యెహోవా శాసనములు నాకు ఏమై యున్నవని కీర్తనాకారుడు అనెను?
A అనుసరణలు
B ఆతిప్రియములు
C మేలుకరములు
D ఆశీర్వాదములు
14/15
సిగ్గుపడక ఎవరి యెదుట యెహోవా శాసనముల గురించి మాటలాడవలెను?
A రాజుల
B అధిపతుల
C పెద్దల
D ప్రధానుల
15/15
యెహోవా శాసనములను గ్రహించునట్లు ఏమి కలుగజేయుమని ఆయనను అదుగవలెను?
A వివేకము
B విధేయత
C తెలివి
D జ్ఞానము
Result: