"ఓర్పు" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and answers

1➤ "ఓర్పు"ఏమి జరుగకుండా చేయును?

1 point

2➤ దేని యందు "ఓర్పు"గలవారమై యుండవలెను?

1 point

3➤ "ఓర్పు" వలన ఏమి కలుగును?

1 point

4➤ నిరీక్షణతో కూడిన "ఓర్పు"ను కలిగియున్న సంఘము ఏది?

1 point

5➤ పౌలు యొక్క "ఓర్పును"ఎరిగిన ఎవరు అతనిని వెంబడించెను?

1 point

6➤ దేవుడు వాగ్దానము చేసిన మాటను నమ్మి "ఓర్పుతో"సహించి దాని ఫలము పొందినదెవరు?

1 point

7➤ "ఓర్పు "దేనిని కలుగజేయును?

1 point

8➤ "ఓర్పును" సంపాదించుటకు ఏమి చేయవలెను?

1 point

9➤ ఏ విషయములోను ఏమి లేనివారునై యుండునట్లు "ఓర్పును"తన క్రియ చేయనియ్యవలెను?

1 point

10➤ థెస్సలోనీక సంఘము యొక్క హింసలు, సహించుచున్న శ్రమలన్నిటిలో వారి "ఓర్పును" బట్టి ఏమి పడుచున్నామని పౌలు అనెను?

1 point

11➤ ఒర్పు చెత ఏమి స్వతంత్రించుకొనిన వారిని పోలి నడుచుకొనవలెను?

1 point

12➤ ఆనందముతో కూడిన ఎటువంటి "ఓర్పును"కనుపరచవలెను?

1 point

13➤ దేనికి కలుగు పరీక్ష "ఓర్పును"పుట్టించును?

1 point

14➤ అంత్యదినమున "ఓర్పు"చేత మీ యొక్క దేనిని దక్కించుకొందురని యేసు చెప్పెను?

1 point

15➤ దేవుని "ఓర్పు"విషయమైన వాక్యమును గైకొనిన సంఘము ఏది?

1 point

You Got