"బంధము" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఏ బంధముచేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకొనుటయందు శ్రద్ధ కలిగిన వారై, ప్రేమతో ఒకనినొకడు సహించుకొనుడి?

1 point

2➤ అనుదినము నా(దేవుని) గడపయొద్ద కనిపెట్టుకొని నా ద్వారబంధములయొద్ద కాచుకొని ఏమి వినువారు ధన్యులు?

1 point

3➤ ఏ బంధములు నన్ను (దావీదును) చుట్టుకొని యుండెను?

1 point

4➤ యేసురక్తము దేని నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము?

1 point

5➤ ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా నిబంధన వాక్యములను విననొల్లనివాడు ఏమగును?

1 point

6➤ నయోమికి సమీపబంధువు ఎవరు?

1 point

7➤ మనము ఎవరి సంబంధులము?

1 point

8➤ దేవునికి, భూమికిని మధ్య నిబంధనకు గురుతుగా మేఘములో దేవుడు ఏమి ఉంచెను?

1 point

9➤ ఎవరు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనాతాను అతనితో నిబంధనచేసికొనెను?

1 point

10➤ పొలము లోకము; ఏవి రాజ్యసంబంధులు?

1 point

11➤ నా కట్టడలు వివరించుటకు నీ కేమి పని? నా నిబంధన నీ నోట వచించెదవేమి? అని దేవుడు ఎవరితో సెలవిచ్చెను?

1 point

12➤ ఎవరు తన పాపపాశముల వలన బంధింపబడును?

1 point

13➤ ఎవరు నిబంధన మీరెను, పట్టణములను అవమాన పరచెను, నరులను తృణీకరించెను?

1 point

14➤ ఏ విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీయందు జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు?

1 point

15➤ ధర్మశాస్త్ర సంబంధులు వారసులైన యెడల ఏది వ్యర్థమగును?

1 point

You Got