"విజ్ఞపన part 2"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఎవరి విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై యుండును?

1 point

2➤ యెహోవా విజ్ఞాపనధ్వని ఆలకించును గనుక ఆయనకు ఏమి కలుగును?

1 point

3➤ ఎవరి చిత్తప్రకారము పరిశుద్దులకొరకు యేసు విజ్ఞాపనము చేయుచున్నాడు?

1 point

4➤ రాజులకొరకును అధికారులందరికొరకును విజ్ఞాపనములును.... చేయవలెను. ఈ వాక్యము యొక్క రిఫరెన్స్?

1 point

5➤ దేవునికి ఏ పక్కన ఉండి యేసు మనకొరకు విజ్ఞాపనము చేయును?

1 point

6➤ యెరూషలేము ప్రాకారములు పడద్రోయబడినవి అని దుఃఖముతో విజ్ఞాపన చేసిన వ్యక్తి ఎవరు?

1 point

7➤ ఉచ్చరింప శక్యముకాని మూలుగులతో ఎవరు తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనము చేయుచున్నారు?

1 point

8➤ ఏ తండ్రి తన కుమారుల కొరకు చేసిన విజ్ఞాపన దేవుడు ఆలకించలేదు?

1 point

9➤ నా విజ్ఞాపననుబట్టి నా ప్రాణమును, నా మనవిని బట్టి నా జనులును, నా కనుగ్ర హింపబడుదురు అని ఎస్తేరు ఏ రాజుతో అనెను?

1 point

10➤ దావీదు కాలములో యెహోవా దేశముకొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనలను ఆలకింపగా తెగులు ఆగి ఎవరిని విడిచి పోయెను.?

1 point

11➤ యేసు అనేకుల పాపమును భరించుచు ఏమి చేసినవారినిగూర్చి విజ్ఞాపనముచేసెను?

1 point

12➤ ఏ స్త్రీ తాను చేసిన విజ్ఞాపన తనకు యెహోవాయందు మహా బలము కలిగించింది అనెను?

1 point

13➤ పౌలు దేనిని గురించి మాట్లాడుటకు తనకొరకు విజ్ఞాపన చేయమని ఎఫెసీ సంఘమును కోరెను?

1 point

14➤ దావీదు దేవునితో నీకు నేను మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు ఎటు వైపునకు నా చేతుల నెత్తునప్పుడు విజ్ఞాపన ధ్వని ఆలకింపుము అనెను?

1 point

15➤ శిథిలమై పోయిన నీ పరిశుద్ధ స్థలముమీదికి నీ ముఖప్రకాశము రానిమ్ము అని విజ్ఞాపన చేసిన ప్రవక్త ఎవరు?

1 point

You Got