"పునరుత్థానము" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ "పునరుత్థానము" అనగా ఏమి?

1 point

2➤ "పునరుత్థానము" లేదని చెప్పువారు ఎవరు?

1 point

3➤ మేలు, కీడు చేసినవారు ఏ పునరుత్థానమునకును బయటికి వచ్చెదరు.?

1 point

4➤ మనకు పునరుత్థానమును జీవమును ఎవరై ఉన్నారు?

1 point

5➤ క్రీస్తు పాతాళములో విడువ బడలేదనియు, ఆయన శరీరము కుళ్లిపోలేదనియు ముందుగా తెలిసికొని ఆయన పునరుత్థానమును గూర్చి చెప్పిన వారు ఎవరు?

1 point

6➤ ఏ మార్గంలో తన శిష్యులతో "పునరుత్థాను"డై లేచిన యేసుక్రీస్తు మాట్లాడెను.?

1 point

7➤ వెయ్యి సంవత్సరములు గడచువరకు కడమ మృతులు బ్రదుక లేదు; ఇది ఎన్నోవ పునరుత్థానము?

1 point

8➤ ఎవరు బహు బలముగా ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిరి.?

1 point

9➤ ఎక్కడ మృతుల "పునరుత్థానము"ను పొందుటకు యోగ్యులని యెంచబడినవారు పెండ్లిచేసికొనరు, పెండ్లికియ్యబడరు.?

1 point

10➤ ------------------- మనుష్యుని ద్వారా ఏమి వచ్చెను గనుక మనుష్యుని ద్వారానే మృతుల "పునరుత్థానము"ను కలిగెను.?

1 point

11➤ మృతుల "పునరుత్థానము"న శరీరము ఎలా విత్తబడి ఎలా లేపబడును.?

1 point

12➤ యేసు పునరుత్థానము యొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఏమి గలవారమై యుందుము?

1 point

13➤ "పునరుత్థానము" అనబడే ఆనస్టాశీస్ అనె పదము ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

1 point

14➤ మొదటి "పునరుత్థానము"లో పాలుగలవారు ఏమై యుందురు.?

1 point

15➤ యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచిన తరువాత మొదటిగా ఎవరికి కనపడెను?

1 point

You Got