"కానుక" అను అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz multiple choice

"కానుక" అను అంశము పై బైబిల్ క్విజ్

Please fill the above data!
coin :  0

Name : Apu

Enter Your Mobile No : 9

Total Questions:

Correct: | Wrong:

Attempt: | Percentage: