"ఉపకారి" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz with answers | Daily bible quiz

1/15
"యొహోవా అందరికి ఉపకారి" ; ఈ వాక్యము యొక్క రిఫెరెన్స్ తెల్పుము?
A కీర్తనలు 146:3
B కీర్తనలు 150:2
C కీర్తనలు 145:9
D కీర్తనలు 90:6
2/15
ఎవరిని బట్టి సౌలు కుటుంబములో నేను ఉపకారము చూపుటకు ఎవరైన కలరా యని దావీదు అనెను?
A అబీనేరును
B యోనాతానును
C ఇష్బోషెతును
D సౌలును
3/15
నా దేవుని మందిరమునకు, దాని ఆచారములు జరుగుటకు నేను చేసిన ఉపకారములను మరువకుండుము, అని ఎవరు యెహోవాకు ప్రార్ధించెను?
A ఎజ్రా
B జెఫన్యా
C నెహెమ్యా
D జెరుబ్బాబెలు
4/15
యెరికోను వేగుచూచుటకు వచ్చిన ఇద్దరికి ఉపకారము చేసినది ఎవరు?
A నయోమి
B దెబోర
C హన్నా
D రహబూ
5/15
ఎవరికి ఉపకారము చేసినా యెహోవా మనకు ప్రత్యుపకారము చేయును?
A రక్తసంబంధికులకు
B బీదలకు
C పొరుగువారికి
D సేవకులకు
6/15
ఉపకారముతో పాటు దేనిని చేయుట దేవునికి అది యాగము?
A సహాయము
B న్యాయము
C ధర్మము
D పరిచారము
7/15
అపకారమునకు ఉపకారము చేసి నీ ఉపకారబుద్ధిని వెల్లడి చేసితివని, ఎవరు దావీదుతో అనెను?
A యోనాతాను
B సౌలు
C మీపిభోసేతు
D అబ్నేరు
8/15
మన ఉపకారము దేని చేతనైనట్టు ఉండకూడదు?
A ప్రయాసము
B కష్టము
C బలవంతము
D ఆయాసము
9/15
ఆ మనుష్యులు మాకెంతో ఉపకారము చేసియున్నారని పనివాడు ఎవరితో అనెను?
A నాబాలు
B యోవాబు
C దావీదు
D అబీగయీలు
10/15
నిజమైన విధవరాండ్రు ఎవరికి ప్రత్యుపకారము చేయవలెను?
A బోధకులకు
B తల్లిదండ్రులకు
C ప్రవక్తలకు
D పరిచారకులకు
11/15
యెహోవా చేసిన ఉపకారములలో దేనినీ మరువకూడదని మనము ఎవరితో చెప్పవలెను?
A మనదేహముతో
B భక్తులతో
C మనప్రాణముతో
D జనులతో
12/15
అత్యధికమైన దేనిని బట్టి దేవుడు క్రీస్తునందు మనకు ఉపకారము చేసెను?
A ఘనతను
B ప్రభావమును
C కీర్తిని
D కృపామహదైశ్వర్యమును
13/15
యెహోవా మహోపకారియై ఎవరిని బొత్తిగా నాశనము చేయకుండెను?
A ప్రవక్తలను
B సేవకులను
C అన్యజనులను
D ఇశ్రాయేలీయులను
14/15
యెహోవా చేసిన ఉపకారములలో దేనిని చేతపట్టుకొని ఆయనకు ప్రార్ధన చేయవలెను?
A కేడెము
B కృపావరము
C రక్షణ పాత్ర
D తలాంతులు
15/15
ఉపకారము అనగా నేమి?
A సహాయము
B మేలు
C మంచితనము
D పైవన్నీ
Result: