"శాంతి" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ "శాంతి" అనగ అర్ధమేమిటి?

1 point

2➤ "సొలొమోను" అనగానేమి?

1 point

3➤ నా "శాంతిని" మీకనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నానని, ఎవరు చెప్పెను?

1 point

4➤ దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడచు సంవత్సరములతో పాటు దేవుడు మనకు ఏమి కలుగజేయును?

1 point

5➤ ఎవని మనస్సు ప్రభువు మీద ఆనుకొనునో, ఆయన వానిని ఏమి గలవానిగా చేయును?

1 point

6➤ కరుణావాత్సల్యము, "శాంత" మూర్తియు, అత్యంత కృప గలవారెవరు?

1 point

7➤ ఎటువంటి జలముల యొద్దకు ఆయన మనలను నడిపించును?

1 point

8➤ "శాంత" గుణము గలవాడు ఏమి గలవాడు?

1 point

9➤ దేవునితో ఏమి చేసిన యెడల మనకు "సమాధానము(శాంతి)" కలుగును?

1 point

10➤ "శాంతి" వర్తనము ఎరుగని వారెవరు?

1 point

11➤ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యందు ఆయనకున్న దేనిని బట్టి "శాంతము" వహించును?

1 point

12➤ ఒడిలో నుంచబడిన కానుక దేనిని "శాంతి" పరచును?

1 point

13➤ సర్వలోకమునకు "శాంతి"కరమై ఉన్న దేవుని ఆజ్ఞలను ఏమి చేసిన ఆయనను ఎరిగి యుందుము?

1 point

14➤ యేసుక్రీస్తు అను ఉత్తరవాది,మన పాపములకు ఏమై యున్నాడు?

1 point

15➤ ప్రతి విధము చేతను ప్రభువు తానే యెల్లప్పుడు మనకు ఏమి అనుగ్రహించును?

1 point

You Got