"విడిచి" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరిల్లినను నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు, అని ఎవరు సెలవిచ్చుచున్నాడు?

1 point

2➤ వేటిని ఎన్నడును నిన్ను విడిచి పోనియ్యకుము?

1 point

3➤ యెహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించువారికి ఏమి విస్తరించును?

1 point

4➤ ఎవరు పాపము చేసినప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టక, పాతాళలోక మందలి కటిక చీకటిగల బిలములలోనికి త్రోసివేసెను?

1 point

5➤ ఏమి విడిచి తిరుగువాడు ప్రేతల గుంపులో కాపురముండును?

1 point

6➤ నీతిమంతుడు తన నీతిని విడిచి, పాపము చేసిన యెడల ఆ పాపమునుబట్టి అతడు ఏమి నొందును?

1 point

7➤ ఉపదేశమును విడిచిపెట్టక దాని గట్టిగా పట్టుకొనుము, అది నీకు ఏమైయుండెను?

1 point

8➤ యేసు - నా దేవా, నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివి.. సిలువలో యేసు పలికిన ఏడు మాటల్లో ఈ మాట ఎన్నవది?

1 point

9➤ ఎవరు దేవుని స్వరూపము కలిగినవాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు?

1 point

10➤ దేనియందు నిలిచియుండక దానిని విడిచి ముందునకుసాగు ప్రతివాడును దేవుని అంగీకరింపనివాడు?

1 point

11➤ సంతోషము మా హృదయమును విడిచిపోయెను, ఏది దుఃఖముగా మార్చబడియున్నది?

1 point

12➤ నీతివిరోధుల తప్పుబోధవలన తొలగింపబడి, మీకు కలిగిన దేనిని విడిచి పడిపోకుండ కాచుకొనియుండుడి?

1 point

13➤ ఏమైయున్న నన్ను నా (యెహోవా)జనులు విడిచి యున్నారు?

1 point

14➤ దేనిని విడిచిపెట్టకుడి; దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును?

1 point

15➤ నీవు దేనిని విడిచినయెడల నీ గుడారములలో నుండి దుర్మార్గతను నీవు కొట్టివేసెదవు?

1 point

You Got