100 Christmas Bible Quiz Qustions and Answers in Telugu || Telugu Christmas Quiz || Telugu general knowledge christmas quiz

1/100
ప్రభువు దూత యోసేపుతో ఆమె ఒక కుమారుని కనును; ఆయనకు .............అను పేరు పెట్టుదువనెను ?
ⓐ యేసు
ⓑ క్రీస్తు
ⓒ రక్షకుడు
ⓓ మెస్సియా
2/100
క్రీస్తు అనగా అర్దము ఏమిటి?
ⓐ అభిషిక్తుడు
ⓑ రక్షకుడు
ⓒ మెస్సియా
ⓓ యేసు
3/100
మరియ భర్తయైన యోసేపు తండ్రి పేరు ఏమిటి ?
ⓐ యాకోబు
ⓑ యోహాను
ⓒ దావీదు
ⓓ యూదా
4/100
అబ్రహాము నుండి ఏసుక్రీస్తు వరకు మొత్తం ఎన్ని తరములు?
ⓐ 14
ⓑ 28
ⓒ 42
ⓓ 7
5/100
ఇమ్మానుయే లను పేరునకు అర్దము ఏమిటి?
ⓐ దేవుడు మన రక్షకుడు
ⓑ దేవుడు మన వంటి వాడు
ⓒ దేవుడు మనకు తోడు
ⓓ దేవుడు మన విమోచకుడు
6/100
ఏ రాజు యేరుషలేము ను పరిపాలిస్తున్న సమయంలో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడెక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగిరి?
ⓐ ఫరో
ⓑ హేరోదు
ⓒ పిలాతు
ⓓ కాపయ
7/100
జ్ఞానులు శిశువు (ఏసుక్రీస్తు) దగ్గరకు వచ్చు వరకు వారికి ముందుగా నడచినది ఏమిటి?
ⓐ నక్షత్రం
ⓑ చంద్రుడు
ⓒ సూర్యుడు
ⓓ పైవన్నీ
8/100
ఐగుప్తు నుంచి వచ్చి యేసు,మరియ ,యోసేపులు ఎక్కడ కాపురముండిరి?
ⓐ యేరూషలేము
ⓑ సమరయ
ⓒ కానా
ⓓ నజరేతు
9/100
దయా ప్రాప్తురాలా నీకు శుభము అని కన్యకయైన మరియతో చెప్పినది ఎవరు?
ⓐ ఎలీసబేతు
ⓑ గాబ్రియేలు దేవదూత
ⓒ పరిశుద్ధాత్మ
ⓓ యోసేపు
10/100
గాబ్రియేలు దేవదూత మరియతో ఎలీసబేతు గర్భము ధరించి ఉన్నది ఇది ఆమెకు ......................మాసము అని చెప్పింది?
ⓐ 3
ⓑ 5
ⓒ 6
ⓓ 7
11/100
స్త్రీలలో నీవు ఆశీర్వదింప బడిన దానవు అని ఎవరు ఎవరితో అనిరి?
ⓐ దేవదూత మరియతో
ⓑ మరియమ్మ ఎలీసబేతు తో
ⓒ యోసేపు మరియమ్మ తో
ⓓ ఎలీసబేతు మరియమ్మ తో
12/100
ఇది మొదలుకొని అన్ని తరముల వారును నన్ను ధన్యురాలని అని అందురు అని అన్నది ఎవరు?
ⓐ ఎలీసబేతు
ⓑ మరియమ్మ
ⓒ మిర్యాము
ⓓ యేకే జేతు
13/100
ప్రజా సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు యోసేపు, గర్భవతియైన మరియ ఏ ఊరికి వెళ్ళెను?
ⓐ నజరేతు
ⓑ బెత్లెహేము
ⓒ యేరూషలేము
ⓓ కపెర్నహోము
14/100
ఇదిగో ప్రజలందరికి కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము అని ఎవరు ఎవరితో చెప్పారు?
ⓐ జ్ఞానులతో ప్రభువుదూత
ⓑ గొర్రెలకాపరులతో ప్రభువుదూత
ⓒ మరియతో ప్రభువుదూత
ⓓ యోసేపుతో ప్రభువుదూత
15/100
దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీకోరకు పుట్టియున్నాడు ఈయన ప్రభువైన .................?
ⓐ క్రీస్తు
ⓑ యేసు
ⓒ రక్షకుడు
ⓓ మెస్సియా
16/100
ఏసుక్రీస్తు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన దేవాలయములో భోదకుల మధ్య కూర్చుండి,వారి మాటలను ఆలకించుచు,వారిని ప్రశ్నలు అడిగెను ?
ⓐ 12
ⓑ 10
ⓒ 8
ⓓ 9
17/100
దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు పుట్టియున్నాడు అని చెప్పినది ఎవరు?
ⓐ గొర్రెల కాపరులు
ⓑ జ్ఞానులు
ⓒ హేరోదు
ⓓ ప్రభువు దూత
18/100
యేసయ్య పుట్టిన గ్రామం పేరు ఏమిటి?
ⓐ సమరియ
ⓑ బెత్లహేము
ⓒ బెతనీయ
ⓓ ఎరికో
19/100
ఇదిగో దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను అతడు మార్గము సిద్ధపరచును అని ఏ ప్రవక్త చేత వ్రాయబడెను?
ⓐ యిర్మియా
ⓑ యెషయా
ⓒ ఎలిషా
ⓓ మీకా
20/100
ఆ దినములలో మరియ యుదా ప్రదేశములో కొండ సీమలోనున్న ఎవరిని చూడవెళ్ళెను?
ⓐ హేరోదియాను
ⓑ అబియాను
ⓒ అన్నాను
ⓓ ఎలీసబేతును
21/100
మరియా నీ హృదయములోనికి కొండ సీమలోనున్న ఎవరిని చూడవెళ్ళెను?
ⓐ యోహాను
ⓑ జెకర్యా
ⓒ సుమెమోను
ⓓ ఎలిషా
22/100
చీకటిలోనూ మరణ చ్చాయలలోను కూర్చుండు వారికి వెలుగు నిచ్చుటకై ఏమి అనుగ్రహించెను?
ⓐ అరుణోదయ దర్శనం
ⓑ కుమారుడు
ⓒ రక్షకుడు
ⓓ పైవేవి కావు
23/100
మరియ ఎవరికి ప్రధానము చేయబడెను?
ⓐ యోసేపునకు
ⓑ యాకోబునకు
ⓒ యోహానునకు
ⓓ ఏది కాదు
24/100
మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడిన తర్వాత వారేకము కాకమునుపే ఆమె -------వలన గర్భవతిగా ఉండెను ?
ⓐ కృపవలన
ⓑ దయవలన
ⓒ కనికరము వలన
ⓓ పరిశుద్ధాత్మ వలన
25/100
మరియ భర్తయైన యోసేపు నీతిమంతుడై యుండి ఆమెను అవమానపరచ నొల్లక ---------------గా ఆమెను విడనాడ ఉద్దేశించెను ?
ⓐ ఆలస్యముగా
ⓑ అవివేకముగా
ⓒ రహస్యముగా
ⓓ బహిరంగముగా
26/100
ప్రభువు దూత స్వప్నమందు యోసేపునకు ప్రత్యక్షమై దావీదు కుమారుదవైన యోసేపు నీ భార్యయైన మరియ ను చేర్చుకొనుటకు -------------అనెను?
ⓐ సందేహపడకు
ⓑ దిగులు పడకు
ⓒ భయపడకు
ⓓ కష్టపడకు
27/100
క్రీస్తు అను శబ్దమునకు అర్ధం ఏమిటి?
ⓐ భోదకుడు
ⓑ నాయకుడు
ⓒ రక్షకుడు
ⓓ అభిషిక్తుడు
28/100
యేసుక్రీస్తు ఏ వంశం లో జన్మించాడు ?
ⓐ దావీదు వంశం లో
ⓑ అనాతు వంశం లో
ⓒ మాకీరు వంశం లో
ⓓ రూబేను వంశం లో
29/100
ఏసుక్రీస్తు ఏ గోత్రంలో జన్మించాడు ?
ⓐ రుబెను
ⓑ షిమ్యోను
ⓒ లేవి
ⓓ యూదా
30/100
మరియ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండెను ?
ⓐ బెత్లహేము
ⓑ నజరేతు
ⓒ ఐగుప్తు
ⓓ కపెర్నహోము
31/100
మరియ తన తొలిచూలు కుమారుని కని,పొత్తి గుడ్డ లో చుట్టి -----------లో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను ?
ⓐ సత్రములో
ⓑ సంఘములో
ⓒ పట్టణములో
ⓓ మందిరములో
32/100
కొందరు గొర్రెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొనుచుండగా ఎవరు వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను?
ⓐ ప్రభువు దూత
ⓑ ప్రభువు ప్రవక్త
ⓒ ప్రభువు యాజకుడు
ⓓ ప్రభువు కుమారుడు
33/100
ప్రభువు మహిమ గొర్రెల కాపరుల చుట్టూ ప్రకాశించి నందున వారు ---------------?
ⓐ భయపడిరి
ⓑ దుఃఖ పడిరి
ⓒ దిగులు పడిరి
ⓓ ఆనంద పడిరి
34/100
ప్రభువు దూత గొర్రెల కాపరులతో భయపడకుడి ; ఇదిగో ప్రజలందరికి కలుగబోవు----------కరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను అనెను?
ⓐ మహా ఉత్సాహాకరమైన
ⓑ మహా బాధా కరమైన
ⓒ మహా సంతోషకరమైన
ⓓ మహా ఉత్తేజ కరమైన
35/100
ప్రభువు దూత గొర్రెల కాపరులతో ఒక శిశువు పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టబడి -----------లో పండుకొని యుండుట మీరు చూచెదరు అని చెప్పెను?
ⓐ ఇంటిలో
ⓑ గడ్డిలో
ⓒ పాకలో
ⓓ తొట్టిలో
36/100
పరలోక సైన్య సమూహము దూతతో కూడ నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుష్యులకు భూమి మీద ------------కలుగును గాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండేను?
ⓐ సహకారము
ⓑ సమాధానము
ⓒ సహనము
ⓓ సమన్యాయము
37/100
గొర్రెల కాపరులు ఎక్కడికి వెళ్లి చూతము రండని ఒకనితో ఒకరు చెప్పుకొనిరి ?
ⓐ బెత్లెహేము
ⓑ నజరేతు
ⓒ కపర్నహోము
ⓓ ఐగుప్తు
38/100
గొర్రెల కాపరులు శిశువును గూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ------------చేసిరి?
ⓐ ప్రచురం
ⓑ మరుగు
ⓒ కంటతం
ⓓ లిఖితం
39/100
గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టు గా తాము విన్న వాటిని ,కన్న వాటిని గూర్చి దేవుని మహిమ పరుచుచు యుండి ఇశ్రాయేలు యొక్క -----------కొరకు కనిపెట్టువాడు?
ⓐ ఆనందం
ⓑ ఆరోగ్యం
ⓒ అభివృద్ధి
ⓓ ఆదరణ
40/100
సంమెమోను మీద ------ఉండెను
ⓐ పరిశుద్ధాత్మ
ⓑ దయ్యం
ⓒ మూగాత్మ
ⓓ దురాత్మ
41/100
హేరోదు జ్ఞానులకు రహస్యముగా పిలిపించి నక్షత్రము కనబడిన కాలము వారిచేత ----గా తెలిసికొనెను
ⓐ పరిష్కారముగా
ⓑ సమాధానముగా
ⓒ ముఖ్యముగా
ⓓ సౌఖ్యముగా
42/100
హేరోదు జ్ఞానులతో మీరు వెళ్లి ,శిశువు విషయమై జాగ్రతగా విచారించి తెలుసుకొనగానే, నేనును వచ్చి ఆయనను పూజించునట్లు నాకు వర్తమానము తెండని చెప్పి వారిని ఎక్కడికి పంపెను?
ⓐ ఐగుప్తునకు
ⓑ నజరేతునకు
ⓒ బెత్లహేము నకు
ⓓ సమరియ కు
43/100
క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టునని హేరోదు ఎవరినడిగెను?
ⓐ యాజకులను,ప్రజలలో నుండు శాస్త్రులను
ⓑ ప్రధాన యాజకులను ,శిష్యులను
ⓒ పరిసయ్యులను,సద్దుకయులను
ⓓ శాస్త్రులను ,పరిసయ్యులను
44/100
హేరోదు నొద్దకు వెళ్ళవద్దని స్వప్నమందు దేవుని చేత భోదింపబడిన వారై జ్ఞానులు ----------------మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి?
ⓐ సరియైన
ⓑ ఇరుకైన
ⓒ విశాల
ⓓ మరియొక
45/100
జ్ఞానులు తన్ను అపహసించిరని హేరోదు గ్రహించి బహు --------తెచ్చుకొనెను?
ⓐ ధైర్యం
ⓑ దుఃఖము
ⓒ సహనం
ⓓ ఆగ్రహము
46/100
బెత్లెహేములోను దాని సకల ప్రాంతముల లోను రెండు సం.లు మొదలుకొని తక్కువ వయస్సు గల ------------------నందరిని వధించెను.
ⓐ మగపిల్లల నందరిని
ⓑ ఆడపిల్లల నందరిని
ⓒ చిన్న పిల్లల నందరిని
ⓓ పేద పిల్లల నందరిని
47/100
ప్రభువు దూత స్వప్నమందు యోసేపునకు ప్రత్యక్షమై నీవు లేచి శిశువును ఆయన తల్లిని వెంట బెట్టుకొని -------------నకు పారిపొమ్మని చెప్పెను
ⓐ ఐగుప్తునకు
ⓑ మోయాబునకు
ⓒ బబులోనునకు
ⓓ యేరూషలేమునకు
48/100
హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ప్రభువు దూత ఐగుప్తులో యోసేపునకు స్వప్నమందు ప్రత్యక్షమై నీవు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకొని ----------------దేశమునకు వెళ్ళమని చెప్పెను?
ⓐ మోయాబు
ⓑ కానాను
ⓒ ఇశ్రాయేలు
ⓓ బబులోను
49/100
యోసేపు స్వప్నమందు దేవుని చేత భోదింపబడిన వాడై గలిలియ ప్రాంతములకు వెళ్లి -----------------అను ఊరికి వచ్చి అక్కడ కాపురముండెను ?
ⓐ బెత్లెహేము
ⓑ నజరేతు
ⓒ కపెర్నహోము
ⓓ సీదోను
50/100
ఆషెరా గోత్రికురాలును పనుయేలు కుమార్తెయునైన అన్న అను -------------యుండెను ?
ⓐ ప్రవక్తి
ⓑ నాయకురాలు
ⓒ సేవకురాలు
ⓓ భోదకురాలు
51/100
మరియ ఎవరికి ప్రధానము చేయబడెను?
A. యోసేపునకు
B. యాకోబునకు
C. యోహానునకు
D. మత్తనునకు
52/100
మరియ యోసేపునకు ప్రధానము చేయబడినతరువాత వారేకము కాకమునుపు ఆమె__వలన గర్భవతిగా ఉండెను? D
A.కృపవలన
B. దయవలన
C.కనికరము వలన
D.పరిశుద్ధాత్మవలన
53/100
మరియ భర్తయైన యోసేపు నీతిమంతుడై యుండి ఆమెను అవమానపరచ నొల్లక ___గా ఆమెను విడనాడ ఉద్దేశించెను?
A.ఆలస్యముగా
B.అవివేకముగా
C.రహస్యముగా
D. బహిరంగముగా
54/100
ప్రభువు దూత స్వప్నమందు యోసేపునకు ప్రత్యక్షమై దావీదు కుమారుడవైన యోసేపూ, నీ భార్యయైన 'మరియను చేర్చు కొనుటకు ___ అనెను ?
A. భయపడకుమనెను
B. దిగులుపడకుమనెను
C.సందేహపడకుమనెను
D. కష్టపడకుమనెను
55/100
యేసు అనే పేరుకు అర్థం ఏమిటి?
A.బోధకుడు
B. నాయకుడు
C.రక్షకుడు
D.అభిషిక్తుడు
56/100
క్రీస్తు అను శబ్దమునకు అర్థం ఏమిటీ ?
A.బోధకుడు
B. నాయకుడు
C. రక్షకుడు
D. అభిషిక్తుడు
57/100
ఇమ్మానుయేలను పేరునకు అర్థం ఏమిటి ?
A. దేవుడు మనకు తోడని
B. దేవుడు మనకు లేడని
C. దేవుడు మనకు చాలని
D. దేవుడు మనకు నీడని
58/100
యేసుక్రీస్తు జన్మించిన గ్రామం ఏది?
A. యెరూషలేము
B.బెత్లహేము
C.కపెర్నహూము
D. నజరేతు
59/100
యేసుక్రీస్తు ఏ వంశంలో జన్మించాడు?
A.దావీదు వంశంలో
B.అనాతు వంశంలో
C.మాకీరు వంశంలో
D. రూబేను వంశంలో
60/100
యేసుక్రీస్తు ఏ గోత్రంలో జన్మించాడు?
A. రూబేను గోత్రంలో
B. షిమ్యోను గోత్రంలో
C. లేవి గోత్రంలో
D.యూదా గోత్రంలో
61/100
ఆ దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజాసంఖ్య వ్రాయవలసని ఎవరి వలన ఆజ్ఞ ఆయెను?
A. కైసరు ఔగుస్తు వలన
B. చతుర్థాధిపతి హేరోదు వలన
C.పొంతి పిలాతు వలన
D. రాజైన అగ్రిప్ప వలన
62/100
మరియ తన తొలిచూలు కుమారుని కని, ----- గుడ్డలతో చుట్టెను?
A.పాతగుడ్డలతో
B.పొత్తిగుడ్డలతో
C. తెల్లగుడ్డలతో
D.క్రొత్తగుడ్డలతో
63/100
మరియ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవదినములు నిండెను?
A. బెత్లహేములో
B. నజరేతులో
C.ఐగుప్తులో
D. కపెర్నహూములో
64/100
మరియ తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టి, ___లో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను?
A. సత్రములో
B. సంఘములో
C. పట్టణములో
D. మందిరములో
65/100
కొందరు గొట్టెల కాపరులు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొనుచుండగా ఎవరు వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచేను?
A. ప్రభువు దూత
B. ప్రభువు ప్రవక్త
C.ప్రభువు యాజకుడు
D. ప్రభువు కుమారుడు
66/100
ప్రభువు మహమ గొఱ్ఱల కాపరుల చుట్టు ప్రకాశించినందున, వారు ___?
A. భయపడిరి
B. దుఃఖపడిరి
C. దిగులుపడిరి
D. ఆనందపడిరి
67/100
ప్రభువు దూత గొజ్జెల కాపరులతో భయపడకుడి;ఇదిగో ప్రజలందరికిని కలుగబోవు __కరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాననెను?
A.మహాఉత్సహకరమైన సువర్తమానము
B.మహాబాధకరమైన సువర్తమానము
C.మహాసంతోషకరమైన సువర్తమానము
D.మహాఉత్తేజకరమైన సువర్తమానము
68/100
ప్రభువు దూత గొజ్జెల కాపరులతో - ఒక శిశువుపొత్తిగుడ్డలతో చుట్టబడి ------ లో పండుకొని, యుండుట మీరు చూచెదరని చెప్పెను?
A. ఇంటిలో
B.గడ్డిలో
C.పాకలో
D. తొట్టిలో
69/100
పరలోక సైన్య సమూహము దూతతో కూడనుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుష్యులకు భూమిమీద__ కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను?
A.సహకారము
B.సహాయము
C.సమాధానము
D. సమన్యాయము
70/100
గొర్రెల కాపరులు ఎక్కడికి వెళ్లి చూతము రండని యొకనితో నొకడు చెప్పుకొనిరి ?
A.బేత్లహేమునకు
B.నజరేతునకు
C.కపెర్నహూమునకు
D. ఐగుప్తునకు
71/100
గొర్రెల కాపరులు త్వరగా వెళ్లి, మరియను యోసేపును తొట్టిలో పండుకొని యున్న __ ను చూచిరి?
A. దూతను
B.శిశువు
C.పాపను
D. పిల్లను
72/100
గొర్రెల కాపరులు శిశువును గూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు --------- చేసిరి?
A. ప్రచురము
B. మరుగు
C. కంటతం
D. లిఖితం
73/100
గొర్రెల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తాము విన్నవాటిని కన్నవాటినన్నిటినిగూర్చి దేవుని మహిమ పరచుచు __చేయుచు తిరిగి పెళ్లిరి ?
A.ప్రార్ధన
B.విజ్ఞాపన
C.స్తోత్రము
D. ధ్యానము
74/100
యెరూషలేము నందు సుమెయోనను ఒక మనుష్యుడుండెను. అతడు నీతిమంతుడును భక్తి పరుడునై యుండి, ఇశ్రాయేలు యొక్క ___కొరకు కనిపెట్టువాడు?
A.ఆనందం కొరకు
B.ఆరోగ్యం కొరకు
C.అభివృద్ధి కొరకు
D.ఆదరణ కొరకు
75/100
సుమెయోను మీద --------- ఉండెను?
A.పరిశుద్ధాత్మ
B.అపవిత్రాత్మ
C.మూగాత్మ
D. దురాత్మ
76/100
ప్రభువు యొక్క క్రీస్తును చూడక మునుపు మరణము పొందడని సుమెయోనుకు ఎవరిచేత బయలుపరచబడి యుండెను ?
A. మనుషులచేత
B. దూతలచేత
C.సేవకులచేత
D. పరిశుద్ధాత్మ చేత
77/100
నాథా, యిప్పుడు నీ మాటచొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు; 'అని అన్నది ఎవరు?
A.పేతురు
B. యోహాను
C. యాకోబు
D. సుమెయోను
78/100
నీ హృదయములోనికి ఒక ----- దూసికొని పోవునని, సుమెయోను మరియతో చెప్పెను?
A. ఖడ్గము
B. బాణము
C.లేఖనము
D.సత్యము
79/100
యేసు పుట్టిన పిమ్మట తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎక్కడికి వచ్చిరి?
A. ఐగుప్తుకు
B. యెరూషలేముకు
C. నజరేతునకు
D. సమరయాకు
80/100
యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని జ్ఞానులు ఎవరితో చెప్పిరి?
A. హేరోదుతో
B. మరియతో
C. యోసేపుతో
D. దూతలతో
81/100
హేరోదు జ్ఞానులను రహస్యముగా పిలిపించి, నక్షత్రము కనబడిన కాలము వారిచేత తెలిసికొనెను ?
A.పరిష్కారముగా
B. సమాధానముగా
C.ముఖ్యముగా
D. సౌఖ్యముగా
82/100
హేరోదు జ్ఞానులతో - మీరు వెళ్లి, శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును వచ్చి, ఆయనను పూజించునట్లూ నాకు వర్తమానము తెండని చెప్పి వారిని ఎక్కడికి పంపెను?
A.ఐగుప్తునకు
B.నజరేతునకు
C. బేత్లహేమునకు
D. సమరయకు
83/100
క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టునని హేరోదు ఎవరినడిగెను ?
A. యాజకులను ప్రజలలో నుండు శాస్తులను
B. ప్రధానయాజకులను శిష్యులను
C.పరిసయ్యులును సద్దూకయ్యులను
D.శాస్త్రులును పరిసయ్యులను
84/100
జ్ఞానులు తల్లియైన మరియను శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఎవరిని పూజించిరి ?
A.మరియను
B. యోసేపును
C.హేరోదును
D. యేసును
85/100
జ్ఞానులు తమ పెట్టెలు విప్పి, బంగారమును సాంబ్రాణిని బోళమును ----- ------ గా ఆయనకు సమర్పించిరి?
A.కానుకలుగా
B.సమాధానముగా
C.కానుకలుగా
D.సమాధానముగా
86/100
హేరోదు నొద్దకు నొద్దకు వెళ్లవద్దని స్వప్నమందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై జ్ఞానులు ___ మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్లిరి?
A.సరియైన మార్గమున
B. ఇరుకైన మార్గమున
C.విశాల మార్గమున
D.మరియొక మార్గమున
87/100
జ్ఞానులు తన్ను అపహసించిరని హేరోదు గ్రహించి బహు __తెచ్చుకొనెను?
A. ధైర్యము
B.దుఃఖము
C.సహనము
D.ఆగ్రహము
88/100
బేత్లహేములోను దాని సకల ప్రాంతములలోను, రెండు సంవత్సరములు మొదలుకొని తక్కువ వయస్సుగల__ నందరిని వధించెను?
A.మగపిల్లలనందరిని
B.ఆడపిల్లలనందరిని
C. చిన్నపిల్లలనందరిని
D. పేదపిల్లలనందరిని
89/100
ప్రభువు దూత స్వప్నమందు యోసేపునకుప్రత్యక్షమై నీవు లేచి శిశువును ఆయన తల్లిని వెంట బెట్టుకొని __నకు పారిపొమ్మని చెప్పెను?
A.ఐగుప్తునకు
B.మోయాబునకు
C. బబులోనునకు
D. యెరూషలేమునకు
90/100
యోసేపు లేచి,___వేళ శిశువును తల్లిని తోడుకొని, ఐగుప్తునకు వెళ్లెను?
A. సంధ్య వేల
B.మధ్యాహ్న వేల
C.రాత్రి వేళ
D.సాయంకాలవేల
91/100
హేరోదు చనిపోయిన తరువాత ప్రభువు దూత ఐగుప్తులో యోసేపునకు స్వప్నమందు ప్రత్యక్షమై నీవు లేచి, శిశువును తల్లిని తోడుకొని ___దేశమునకు వెళ్లమని చెప్పెను?
A.మోయాబు దేశమునకు
B.కనాను దేశమునకు
C.ఇశ్రాయేలు దేశమునకు
D. బబులోను దేశమునకు
92/100
యోసేపు స్వప్నమందు దేవునిచేత బోధింపబడినవాడై గలిలయ ప్రాంతములకు వెళ్లి, __అను ఊరికి వచ్చి అక్కడ కాపురముండెను?
A.బెత్లహేమను ఊరికి
B. నజరేతను ఊరికి
C.కపెర్నహూమను ఊరికి
D. సీదోనను ఊరికి
93/100
అన్న దేవాలయమును విడువక ఉపవాస ప్రార్తనలతో రేయింబవళ్ళు------------------చేయు చుండెను ?
A. పని
B. సేవ
C. వంట
D. శుద్ధి
94/100
యేసు క్రీస్తు మాటలు వినిన వారందరు ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరములకును ------------------నొందిరి ?
A. భయము
B. దిగులు
C. విస్మము
D. ధైర్యము
95/100
ఆషేరు గోత్రికురాలును పనూయేలు కుమార్తె యునైన అన్న అను ఒక ----- యుండెను?
A ప్రవక్త
B.నాయకురాలు
C. సేవకురాలు
D. బోధకురాలు
96/100
అన్న దేవాలయము విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్లు -------- చేయుచుండెను?
A. పని చేయుచుండెను
B. సేవ చేయుచుండెను
C. వంట చేయుచుండెను
D. శుద్ధి చేయుచుండెను
97/100
పస్కాపండుగప్పుడు యేసుక్రీస్తు తల్లిదండ్రులు ఏటేట ఎక్కడికి వెళ్లుచుండువారు?
A. బెత్లహేమునకు
B. నజరేతునకు
C. మోయాబునకు
D. యెరూషలేమునకు
98/100
యేసుక్రీస్తు దేవాలయములో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి, వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని ------ అడుగుచు ఉండెను?
A.ప్రశ్నలు
B.పద్యములు
C. లేఖనములు
D. ఉపమానములు
99/100
యేసుక్రీస్తు మాటలు వినినవారందరు ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరములకును __నొందిరి ?
A.భయము
B.దిగులు
C. విస్మము
D. ధైర్యము
100/100
యేసుక్రీస్తు తలిదండ్రులు యేసయ్యను చూచి మిక్కిలి ---------?
A. ఆశ్చర్యపడిరి
B. ఆనందపడిరి
C.దుఃఖపడిరి
D. ఆయాసపడిరి
Result: