"నదులు" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఏ నది దగ్గర ఏదెను తోట ఉంది?

1 point

2➤ ఏలీయా ఏ వాగు దగ్గర ఉన్నప్పుడు యెహోవా ఆహారము పంపించెను?

1 point

3➤ ప్రవహించే నదిని హెబ్రీ భాషలో ఏమని పిలుస్తారు?

1 point

4➤ ఏ నదిలో యేడుమారులు స్నానము చేయమని ఎలీషా నయమానుతో చెప్పెను?

1 point

5➤ ప్రవహించే నీరు దేనికి సాదృశ్యము?

1 point

6➤ ఏదెను వనములో ఉన్న నీరు ఏ రంగులో ఉంటుంది?

1 point

7➤ ఏ నదీప్రదేశమున ఉన్నప్పుడు యెహెజ్కేలునకు దేవుని గూర్చిన దర్శనములు కలిగెను?

1 point

8➤ ఏ నది ప్రక్కన ఉన్నట్టు దానియేలుకు దర్శనము కలిగెను?

1 point

9➤ అర్నోను నది ఏ దేశమునకు సరిహద్దు?

1 point

10➤ ఎవరు తన భార్యలను, దాసీలను, పిల్లలను తీసికొని యబ్బోకు రేవు దాటిపోయెను?

1 point

11➤ దమస్కు నదులు ఏవి?

1 point

12➤ ఎవరి దండు నైలునదివలె ప్రవహించుచున్నది?

1 point

13➤ దేవునియందు విశ్వాసముంచు వాని కడుపులోనుండి ఏమి పారును?

1 point

You Got