"సమాధానము" అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz | Bible Quiz in Telugu | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ యెహోవా నీమీద దేనిని ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును?

1 point

2➤ దేవుని రాజ్యము భోజనమును పానమును కాదు గాని, నీతియు సమాధానమును దేని యందలి ఆనందమునై యున్నది?

1 point

3➤ సత్యముగల ధర్మశాస్త్రము బోధించుచు దుర్భోధ నేమాత్రమును చేయక సమాధానమును బట్టియు యథార్థతనుబట్టియు నన్ననుసరించి నడచుకొనువారై, దేనినుండి యనేకులను త్రిప్పిరి?

1 point

4➤ భూలోకములో సమాధానము లేకుండ చేయుటకు ఎఱ్ఱని గుఱ్ఱముమీద కూర్చున్నవానికి అధికార మియ్యబడెను, మరియు అతనికి ఒక పెద్ద ఖడ్గమియ్యబడెను. ఇది ఎన్నవ ముద్ర విప్పినప్పుడు జరుగును?

1 point

5➤ శక్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు ఎవరితో సమాధానముగా ఉండవలెను.?

1 point

6➤ కృపాసత్యములు కలిసికొనినవి ఏవి ఒకదానినొకటి ముద్దుపెట్టు కొనినవి.?

1 point

7➤ నీ సరిహద్దులలో ఏమి కలుగజేయువాడు ఆయనే మంచి గోధుమలతో నిన్ను తృప్తిపరచువాడు ఆయనే.?

1 point

8➤ విశ్వాసమును బట్టి ఎవరు వేగులవారిని సమాధానముగా చేర్చుకొనినందున అవిధేయులతోపాటు నశింపకపోయెను.?

1 point

9➤ సమాధానమును, నీతిని మనకు ఏవిధముగా నియమించెను?

1 point

10➤ యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు సమాధానకరమైన దేనిని ఇశ్రాయేలీయులకు ప్రకటించెను?

1 point

11➤ ఎటువంటి మనస్సు జీవమును సమాధానమునై యున్నది.?

1 point

12➤ సమాధానము తో పాటు ఏమి కలిగి ఉండుటకు ప్రయత్నించవలెను?

1 point

13➤ ఏమి చేయుట మాని మేలు చేయుము సమాధానము వెదకి దాని వెంటాడుము.?

1 point

You Got

Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App