"ఆత్మ" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Telugu Bible Quiz | Telugu bible quiz with answers | Daily bible quiz

1/15
భూమి ఎలా యున్నప్పుడు దేవుని "ఆత్మ" జలముల పైన అల్లాడుచుండెను?
A చదునుగా ; ఎత్తుగా
B వంకరగా : గుటగా
C నిరాకారముగా ; శూన్యముగా
D వెడల్పుగా; అందముగా
2/15
దుష్కార్యము చేయు ప్రతి మనుష్యుని "ఆత్మకు"ఏమి కలుగును?
A నిందయు : శోదనయు
B శ్రమయు; వేదనయు
C దుఃఖమును ; బాధయు
D రోదనయు; చింతయు
3/15
"ఆత్మ" ఎల్లప్పుడును నరులతో వాదించదు,వారు ఎలా నరమాత్రులై యున్నారని యెహోవా అనెను?
A దుర్నీతి విషయములో
B మూర్ఖత్వ విషయములో
C అన్యాయ విషయములో
D అక్రమ విషయములో
4/15
దేవుని "ఆత్మ"నా యొక్క ఎక్కడ ఉందని యోబు అనెను?
A నాసికారంధ్రములలో
B ఎముకలలో
C ప్రాణములో
D కంఠములో
5/15
ఎవరు సౌలునకు ఎదురుపడగా దేవుని "ఆత్మ"అతని మీదికి బలముగా వచ్చెను?
A సమూయేలు
B యజక గుంపు
C ప్రవక్తలసమూహము
D ఫిలిష్తియ దండు
6/15
ఇతని వలె దేవుని "ఆత్మ"గల మనుష్యుని కనుగొనగలమా?అని ఫరో యోసేపు గూర్చి ఎవరిని చూచి అనెను?
A తన పరివారమును
B తన భార్యను
C తన అధిపతులను
D తన సేవకులను
7/15
దేని వలన "ఆత్మ"నలిగిపోవును?
A విచారము
B మనోదుఃఖము
C అధికప్రయాసము
D సంకటము
8/15
అంత్యదినములయందు యెహోవా తన "ఆత్మను"కుమ్మరించునపుడు ఎవరికి దర్శనములు కలుగును?
A యౌవనులకు
B వృద్ధులకు
C కుమారులకు
D కుమార్తెలకు
9/15
నా "ఆత్మను "నీవు ఎక్కడ విడిచిపెట్టవు అని దావీదు యెహోవాతో అనెను?
A సమాధిలో
B పాతాళములో
C అగ్నిగుండములో
D నరకములో
10/15
నరుని "ఆత్మ" వాని యొక్క దేనినోర్చును?
A శ్రమను
B రోగమును
C శోధనను
D వ్యాధిని
11/15
షిషువైన ఎవరు "ఆత్మ"యందు బలము పొంది అరణ్యములో నుండెను?
A యేసు
B యోషీయా
C యోహాను
D యెషయా
12/15
నరుని "ఆత్మ"యెహోవా పెట్టిన ఏమియై యున్నది?
A అగ్ని
B దీపము
C కాంతి
D వెలుగు
13/15
"ఆత్మ"నా రక్షకుడైన దేవుని యందు ఆనందించెను అని ఎవరు అనెను?
A ఎలీసబెతు
B హన్నా
C డెబోరా
D మరియ
14/15
"ఆత్మయే"జీవింపచేయుచున్నదిగా యున్నప్పుడు శరీరము కేవలము ఏమై యున్నది?
A నిరుపయోగము
B నిష్ ప్రయోజనము
C నిరార్థకము
D నిష్కర్షము
15/15
"ఆత్మ"ఆర్పకుడి అని పౌలు ఏ సంఘమును హెచ్చరించెను?
A కొలొస్సీ
B ఫిలిప్పీ
C థెస్సలోనీక
D గలతీ
Result: