"వర్షము" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ యెహోవా ప్రత్యక్షమై మీమీద నీతి "వర్షము" కురిపించునట్లు ఇదివరకెన్నడును దున్నని దేనిని దున్నుడి__?

1 point

2➤ దేవుని వాక్యము దేనిమీద కురియు "వర్షము" వలె ఉండును?

1 point

3➤ మీ దేవుడైన యెహోవా దేనిని బట్టి ఆయన తొలకరి "వర్షము"ను మీకనుగ్రహించును?

1 point

4➤ యెహోవా ఆజ్ఞ ఇయ్యగా "వర్షము" కలుగునట్లుగా ఆయన వేటిని పుట్టించును?

1 point

5➤ భూమిని తడుపునట్టి తొలకరి"వర్షము" కడవరి "వర్షము"వలె ఎవరు మనయొద్దకు వచ్చును?

1 point

6➤ అంతరిక్షమా, మహా "వర్షము" వర్షించుము భూమి నెరలువిడిచి ఏమి ఫలించునట్లు భూమి నీతిని మొలిపించును?

1 point

7➤ "వర్షింపకుండునట్లు ఎవరు ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా మూడున్నర సంవత్సరములవరకు భూమి మీద వర్షింపలేదు?

1 point

8➤ భూమి తనమీద తరుచుగా కురియు "వర్షము"ను త్రాగి, యెవరికొరకు వ్యవసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేనిని పొందును?

1 point

9➤ భూమి మీద యెహోవా "వర్షము" కురిపించువరకు ఎవరి తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువకాలేదు, బుడ్డిలో నూనె అయిపోలేదు?

1 point

10➤ ఇశ్రాయేలియులు చేసిన కీడు గొప్పదని వారు గ్రహించి తెలిసికొనుటకై ఉరుములను "వర్షము"ను పంపునట్లు ఎవరు యెహోవాను వేడుకొనెను?

1 point

11➤ ఎటువంటి మనస్సుతో దానమిచ్చి డంబము చేయువాడు "వర్షము" లేని మబ్బును గాలిని పోలియున్నాడు?

1 point

12➤ "వర్షము" నకు తండ్రి యున్నాడా? అని యెహోవా ఎవరిని ప్రశ్నించెను?

1 point

13➤ ఆకాశము నుండి "వర్షము" సౌలు వంశస్థుల కళేబరముల మీద కురియువరకు, ఎవరు కొండమీదనేయుండి, పగలు రాత్రి కాచుచుండెను?

1 point

14➤ "వర్షము" కురియుచు చలిగా ఉన్నందున ఏ ద్వీపవాసులు నిప్పురాజబెట్టి పౌలును, తనతో నున్న వారందరిని చేర్చుకొనిరి?

1 point

15➤ యెహోవా నీ దేశముమీద "వర్షము" దాని కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు కార్యమంతటిని ఏమి చేయుటకును ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని తెరువవచ్చును?

1 point

You Got