"మేలు" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ ఏది "మేలు"?

1 point

2➤ ఆయనతో ఏమి చేసినయెడల నీకు సమాధానము కలుగును ఆలాగున నీకు "మేలు" కలుగును?

1 point

3➤ వెండి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు, అపరంజి సంపాదించుటకంటె ఏమి నొందుట "మేలు"?

1 point

4➤ దేవుడు లేడని బుద్దిహీనులు ఎక్కడ అనుకొందురు. వారు చెడిపోయినవారు, అసహ్యకార్యములు చేయుదురు "మేలు" చేయువాడొకడును లేడు?

1 point

5➤ జనులు వారి సంతాన మునకును నిత్యమును ఏమి కలుగునట్లు వారు నాయందు భయభక్తులు కలిగి నా ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరించు మనస్సు వారికుండిన "మేలు".?

1 point

6➤ ఒకడు దేని ఫలము చేత తృప్తిగా "మేలు" పొందును?

1 point

7➤ మనము "మేలు" చేయుటయందు విసుకకయుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమని ఏ కాలమందు పంట కోతుము. ?

1 point

8➤ నాకు "మేలు" కలుగునని నేను ఆశించుకొనగా నాకు కీడు సంభవించెను. దేని నిమిత్తము నేను కనిపెట్టగా చీకటి కలిగెను?

1 point

9➤ నీ యందు భయభక్తులుగలవారి నిమిత్తము నీవు దాచి యుంచిన "మేలు" ఎటువంటిది?

1 point

10➤ నా దేవా, ఈ జనులకు నేను చేసిన సకలమైన వేటిని బట్టి నాకు "మేలు" కలుగు నట్లుగా నన్ను దృష్టించుము?

1 point

11➤ ఎవరు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము?

1 point

12➤ ఎవరు తనకే మేలు చేసికొనును క్రూరుడు తన శరీరమునకు బాధ తెచ్చుకొనును?

1 point

13➤ మేలు ప్రతిఫలముగా ఎవరికి వచ్చును.?

1 point

14➤ నేను చేయగోరు మేలుచేయక చేయగోరని కీడు చేయుచున్నాను.ఈ మాటలు బైబిల్ లోని ఏ భక్తుడివి?

1 point

15➤ మనకు మేలు కలుగునట్లు ఎవరిని సన్మానించాలి?

1 point

You Got

Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App