"వాడుక" అనే అంశముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ సితరాను సానికను వాడుక చేయువారికందరికిని మూలపురుషుడు ఎవరు.?

1 point

2➤ తమ కుమారులను కుమార్తెలను అగ్నిగుండమును దాటించి శకునమును చిల్లంగితనమును వాడుక చేసికొని యెహోవా దృష్టికి చెడుతనము చేసిన ఇశ్రాయేలుల రాజు?

1 point

3➤ పౌలు తన వాడుక చొప్పున సమాజపు వారియొద్దకు వెళ్లి ఎవరు శ్రమపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశ్యకమని చెప్పెను.?

1 point

4➤ యుద్ధ వస్త్రములు, వస్తువులు తొడుగుకొనుట నాకు వాడుకలేదు అని సౌలుతో చెప్పిన వ్యక్తి?

1 point

5➤ యేసు తన "వాడుక" చొప్పున విశ్రాంతిదినమందు సమాజమందిరములో ఏ గ్రంథము చదివెను.?

1 point

6➤ నేటివరకు ఎవరిని గూర్చి ప్రలాప వాక్యము చేయుట ఇశ్రాయేలీయులలో వాడుక ఆయెను.?

1 point

7➤ సొలొమోను రాజు యెరూషలేములో దేనిని రాళ్లంత విస్తారముగా వాడుక చేసెను.?

1 point

8➤ యేసు తన వాడుక చొప్పున ఒలీవలకొండకు ఏమి చేయుటకు వెళ్ళును.?

1 point

9➤ ఇప్పుడు ప్రవక్తయను పేరుకు పూర్వము ఏమని వాడుక.?

1 point

10➤ నామాట వినకపోవుటే నీ బాల్యమునుండి నీకు "వాడుక" అని ప్రకటించిన ప్రవక్త:

1 point

11➤ యేసుప్రభువు వారి వాడుక ఏమిటి.?

1 point

12➤ జనులు కోరుకొనిన ఎవరిని పస్కా పండుగలో విడుదల చేయుట అధిపతికి వాడుక.?

1 point

13➤ డాలును ఈటెను వాడుకచేయగల యుద్ధప్రవీణులు దావీదు కాలములో ఎవరు.?

1 point

14➤ యేసు ఎన్ని యేండ్లవాడై యున్నప్పుడు పండుగ నాచరించుటకై వాడుకచొప్పున వారు యెరూషలేమునకు వెళ్లిరి.?

1 point

15➤ ఎవరు కనానీయుల వర్తకులవంటివారై అన్యాయపు త్రాసును వాడుకచేసెదరు.?

1 point

You Got