Telugu Bible Quiz On "Antagonism" || "విరోధము" అనే అంశము పై బైబిల్ క్విజ్ | Telugu Bible Quiz

1/15
ఎవరు ఉండిన దినములన్నిటను యెహోవా హస్తము ఫిలిష్తీయులకు "విరోధముగా" ఉండెను?
A సమూయేలు
B ఎలీ
C సౌలు
D యోవేలు
2/15
ఎవరు మోషే అహరోనులకు "విరోధముగా"కూడెను?
A పెద్దలు
B సమాజము
C మిశ్రితజనము
D ప్రధానులు
3/15
ఏమి లేకుండా అందరు నిర్మూలమగునట్లు యూదా వారు గొప్ప తప్పిదమును వారికి వారే "విరోధముగా"చేసికొనుచున్నారు?
A స్వాస్థ్యము
B ఆనవాలు
C శేషము
D సంపద
4/15
ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుచు యెహోవాకు "విరోధముగా"పాపము చేసిన జనులకు ఏమి సంభవించెను?
A కరవు
B రోగము
C సంకటము
D కీడు
5/15
దేనికి "విరోధముగా"మేమేమియు చేయనేరము అని పౌలు అనెను?
A సత్యమునకు
B ధర్మమునకు
C న్యాయముకు
D నీతికి
6/15
ఎవరు తనకు "విరోధముగా"చెప్పిన కఠినమైన మాటలను గూర్చి ఒప్పించుటకు ప్రభువు తన వేవేల పరివారముతో వచ్చెను?
A దుర్మార్గులైన మూర్ఖులు
B భక్తిహీనులైన పాపులు
C దుష్టులైన మూఢులు
D వదరుబోతులు
7/15
ఆత్మకు "విరోధముగా "పోరాడు శరీరాశలను విసర్జించి అన్యజనుల మధ్య ఏమి గలవారమై యుండవలెను?
A సాద్భక్తి
B దైవాసక్తి
C మంచిప్రవర్తన
D సాత్వికము
8/15
సత్యమునకు "విరోధముగా" అబద్ధమాడవద్దని ఎవరు అనెను?
A పేతురు
B యోహాను
C యూదా
D యాకోబు
9/15
సత్యమునకు "విరోధముగా" అబద్ధమాడవద్దని ఎవరు అనెను?
A పేతురు
B యోహాను
C యూదా
D యాకోబు
10/15
ఆత్మ శరీరమునకును "విరోధముగా" ఆపేక్షించుచు ఆవి ఒకదానికొకటి ఎలా యున్నవి?
A అభిముఖముగా
B వ్యతిరేకముగా
C ఎదురెదురుగా
D విభిన్నముగా
11/15
ఏది దేవుని వాగ్దానములకు "విరోధమైనదా";అట్లనరాదు అని పౌలు అనెను?
A ధర్మశాస్త్రము
B సత్ క్రియ
C నిబంధన
D సువార్త
12/15
దేవుడు ఎలా యైన ఆజ్ఞల వలన మనకు "విరోధముగా" నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టెను?
A మూలపాపము
B వ్రాతరూపకము
C పారంపర్యాచారము
D నిరర్ధక తత్వజ్ఞానము
13/15
తన యొక్క ఎవరికి "విరోధముగా"మాటలాడువాడు ధర్మశాస్త్రమునకు వ్యతిరేకముగా మాటలాడువాడు?
A స్నేహితునికి
B పొరుగువానికి
C సహోదరునికి
D పెద్దలకు
14/15
తనకు తానే "విరోధముగా"వేరుపడిన ఏమి పాడైపోవునని యేసు అనెను?
A ప్రతిరాజ్యము
B పట్టణము
C ఇల్లు
D పైవన్నీ
15/15
క్రీస్తు తన యొక్క దేనికి "విరోధముగా" ఏదియు చేయలేడు?
A సృష్టికి
B కాలమునకు
C స్వభావమునకు
D పనులకు
Result: