"పరీక్ష"అనే అంశము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ | Telugu bible quiz multiple choice | Telugu Bible Quiz | Daily bible quiz | తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

1➤ సమస్తమును పరీక్షించి దేనిని చేపట్టవలెను?

1 point

2➤ దేవా, నన్ను పరిశోధించి, నన్ను పరీక్షించి వేటిని తెలుకోమని దావీదు పలికెను.?

1 point

3➤ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష దేనిని పుట్టించును?

1 point

4➤ భోజనమునకు శాకధాన్యాదులను పానమునకు నీళ్లును నీ దాసులమగు మాకిప్పించి, దయచేసి ఎన్ని దినముల వరకు మమ్మును పరీక్షింపుము అని దానియేలు అనెను?

1 point

5➤ శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష దేనిని కలుగజేయునని యెరిగి ఉండవలెను?

1 point

6➤ ప్రభువుకేది ప్రీతికరమైనదో దానిని పరీక్షించుచు, ఎవరివలె నడుచుకొనవలెను?

1 point

7➤ మొదట పరీక్షింపబడవలెను, తరువాత వారు అనింద్యులై ఉంటె వారు ఎవరుగా ఉండవచ్చు?

1 point

8➤ యెహోవా అనంత జ్ఞానియగు దేవుడు. ఆయనే వేటిని పరీక్షించువాడు?

1 point

9➤ అమూల్యమైన మన విశ్వాసము దేనిచేత పరీక్షకు నిలిచినదై ఉండవలెను?

1 point

10➤ నశించిపోవు సువర్ణము ఏ పరీక్షవలన శుద్ధపరచబడుచున్నది?

1 point

You Got