"బాలలు" అనే అంశాముపై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ || Bible Quiz in Telegu | Telugu Bible Questions and Answers

1➤ "బాలుని" హృదయములో ఏది స్వాభావికముగా పుట్టును?

1 point

2➤ ఎవరు సొమ్మసిల్లుదురు అలయుదురు?

1 point

3➤ నేను "బాలుడను" కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు, అని ఎవరు యెహోవాతో మనవి చేసెను?

1 point

4➤ "బాలుడు"సహితము తన నడవడి శుద్ధమైనదో కాదో యథార్థమైనదో కాదో దేనివలన తెలియజేయును?

1 point

5➤ ఎనిమిదేండ్ల"బాలుడై" యుండగానే ఎవరు తన పితరుడైన దావీదుయొక్క దేవునియొద్ద విచారించుటకు పూనుకొనెను?

1 point

6➤ ఎవరు "బాలుడై"యుండగా నేను(దేవుడు) అతనియెడల ప్రేమగలిగి నా కుమారుని ఐగుప్తుదేశములోనుండి పిలిచితిని?

1 point

7➤ అదుపులేని "బాలుడు" తన తల్లికి ఏమి తెచ్చును?

1 point

8➤ "బాలుర యొక్కయు చంటి పిల్లలయొక్కయు స్తుతుల మూలమున దేవుడు దేనిని స్థాపించియున్నాడు?

1 point

9➤ మనమును "బాలుర"మై యున్నప్పుడు లోక సంబంధమైన మూలపాఠములకు లోబడి ఏమైయుంటిమి?

1 point

10➤ "బాలుడు" నడువవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దానినుండి తొలగిపోడు ఈ వాక్యము యొక్క రిఫరెన్స్ తెలపండి?

1 point

11➤ యెహోవా, చిత్తగించుము నేను "బాలుడనే" మాటలాడుటకు నాకు శక్తి చాలదు అని ఎవరు మనవి చేసెను?

1 point

12➤ ఈ ఫిలిష్తీయుని ఎదుర్కొని వానితో పోట్లాడుటకు నీకు బలము చాలదు; నీవు "బాలుడ"వని దావీదుతో ఎవరు అనెను?

1 point

13➤ "బాలుడైన" సమూయేలు యాజకుడైన ఎవరి యెదుట యెహోవాకు పరిచర్యచేయుచుండెను?

1 point

14➤ బోడివాడా ఎక్కిపొమ్ము, బోడివాడా ఎక్కిపొమ్మని ఎవరిని, "బాలురు" అపహాస్యము చేసిరి.

1 point

15➤ పిల్లలారా, మీరు వచ్చి నా మాట వినిన యెడల యెహోవాయందలి ఏమి మీకు నేర్పెదను?

1 point

You Got