Telugu Bible Quiz Questions and Answers from 2 John

 Telugu Bible Quiz on 2 John

2 యోహాను క్విజ్

Telugu bible quiz on 2 John, bible quiz 2 John Telugu, bible quiz Telugu 2 John, bible quiz 2 Johnn Telugu, bible quiz 2 John Telugu, Telugu bible quiz 2 John,
Bible Quiz from 2 John in Telugu

Q ➤ 1.దేవుని యొద్దనుండి కృపయు సమాధానము మనకు ఎప్పుడు తోడగును?


Q ➤ 2.మొదటినుండి వినిన ఆజ్ఞ ఏది?


Quizzes
Daily Bible Quiz English Bible Quizzes Download Bible Quiz App