Bible Quiz in telugu on Proverbs #2 | Telugu Bible Questions and answers from Proverbs | సామెతల గ్రంధము పై తెలుగు బైబిల్ క్విజ్

 Bible Quiz On Proverbs #2

సామెతల గ్రంధము  నుంచి బైబిల్ క్విజ్ ప్రశ్నలు జవాబులు

 TELUGU BIBLE QUIZ ON PROVERBS 

 

1➤ జారస్త్రీ నుండి మృదువుగా మాటలాడు పరస్త్రీనుండి------------ నిన్ను రక్షించును?

1 point

2➤ అట్టి స్త్రీ తన యౌవనకాలపు ప్రియుని విడుచునది తన దేవుని నిబంధనను ---?

1 point

3➤ దాని యిల్లు మృత్యువునొద్దకు దారితీయును అది నడచు త్రోవలు------------- యొద్దకు చేరును?

1 point

4➤ దానియొద్దకు పోవువారిలో ఎవరును తిరిగి రారు--------- మార్గములు వారికి దక్కవు?

1 point

5➤ నా మాటలు వినినయెడల నీవు సజ్జనుల మార్గమందు నడుచుకొందువు నీతిమంతుల----------ననుసరించుదువు?

1 point

6➤ యథార్థవంతులు దేశమందు నివసించుదురు లోపములేనివారు దానిలో ------?

1 point

7➤ భక్తిహీనులు దేశములో నుండకుండ నిర్మూలమగుదురు. విశ్వాసఘాతకులు దానిలోనుండి ------?

1 point

8➤ నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజ్ఞలను -------- గా గైకొనుము?

1 point

9➤ అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడచు------- సంవత్సరములను ను కలుగజేయును?

1 point

10➤ దయను సత్యమును ఎన్నడును నిన్ను విడిచి పోనియ్యకుము వాటిని------గా ధరించుకొనుము?

1 point

11➤ నా కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుము నా ఆజ్ఞలను ------గా గైకొనుము?

1 point

12➤ అవి దీర్ఘాయువును సుఖజీవముతో గడచు------- సంవత్సరములను ను కలుగజేయును?

1 point

13➤ నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని ---- -?

1 point

14➤ అప్పుడు దేవుని దృష్టియందును మానవుల దృష్టి యందును నీవు దయనొంది-----------వాడవని అనిపించుకొందువు?

1 point

15➤ నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసికొనక నీ పూర్ణహృదయముతో యెహోవాయందు.................

1 point

16➤ నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ ------ లను సరాళము చేయును?

1 point

17➤ అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యమును నీ యెముకలకు ------- కలుగును?

1 point

18➤ నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమఫలమును నీ ఆస్తిలో -----------ను ఇచ్చి యెహోవాను ఘన పరచుము?

1 point

19➤ అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలోనుండి -----------పైకి పొరలి పారును?

1 point

20➤ నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు ఆయన గద్దింపునకు-----------?

1 point

21➤ తండ్రి తనకు ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించువారిని-------?

1 point

22➤ జ్ఞానము సంపాదించినవాడు ధన్యుడు వివేచన కలిగిన నరుడు -----?

1 point

23➤ వెండి సంపాదించుటకంటె జ్ఞానము సంపాదించుట మేలు అపరంజి సంపాదించుటకంటె ---------- లాభము నొందుట మేలు?

1 point

24➤ పగడములకంటె అది ప్రియమైనది నీ యిష్టవస్తువులన్నియు దానితో---------- కావు?

1 point

25➤ దాని కుడిచేతిలో దీర్ఘాయువును దాని యెడమచేతిలో ------------ లు ఉన్నవి?

1 point

26➤ దాని మార్గములు రమ్యమార్గములు దాని త్రోవలన్నియు ------?

1 point

27➤ దాని నవలంబించువారికి అది జీవవృక్షము దాని పట్టుకొనువారందరు ------?

1 point

28➤ జ్ఞానమువలన యెహోవా --------- ను స్థాపించెను?

1 point

29➤ వివేచనవలన ఆయన ------- ను స్థిరపరచెను?

1 point

30➤ జ్ఞానమువలన యెహోవా ---ను స్థాపించెను?

1 point

31➤ వివేచనవలన ఆయన -- ను స్థిరపరచెను?

1 point

32➤ ఆయన తెలివివలన అగాధజలములు ప్రవహించు చున్నవి మేఘములనుండి -------- కురియుచున్నవి?

1 point

33➤ నా కుమారుడా, లెస్సయైన జ్ఞానమును వివేచనను భద్రము చేసికొనుము వాటిని నీ----------- ఎదుటనుండి తొలగిపోనియ్యకుము?

1 point

34➤ అవి నీకు జీవముగాను నీ మెడకు -------- గాను ఉండును?

1 point

35➤ అప్పుడు నీ మార్గమున నీవు సురక్షితముగా నడిచెదవు నీ పాదము ఎప్పుడును -------?

1 point

36➤ పండుకొనునప్పుడు నీవు భయపడవు నీవు-------------- పరుండి నిద్రించెదవు?

1 point

37➤ ఆకస్మికముగా భయము కలుగునప్పుడు దుర్మార్గులకు నాశనము వచ్చునప్పుడు నీవు------------?

1 point

38➤ యెహోవా నీకు ఆధారమగును నీ కాలు చిక్కుబడకుండునట్లు ఆయన నిన్ను--------?

1 point

39➤ మేలుచేయుట నీ చేతనైనప్పుడు దాని పొందదగినవారికి చేయకుండ ------?

1 point

40➤ ద్రవ్యము నీయొద్ద నుండగా రేపు ఇచ్చెదను పోయి రమ్మని నీ ------- వానితో అనవద్దు?

1 point

41➤ నీ పొరుగువాడు నీయొద్ద నిర్భయముగా నివసించు నపుడు వానికి -- - కల్పింపవద్దు.

1 point

42➤ నీకు హాని చేయనివానితో నిర్నిమిత్తముగా-----------?

1 point

43➤ బలాత్కారము చేయువాని చూచి మత్సరపడకుము వాడు చేయు క్రియలను ఏమాత్రమును -----?

1 point

44➤ కుటిలవర్తనుడు యెహోవాకు అసహ్యుడు యథార్థ వంతులకు ఆయన-----------గా నుండును?

1 point

45➤ భక్తిహీనుల యింటి మీదికి యెహోవా శాపము వచ్చును నీతిమంతుల నివాసస్థలమును ఆయన-------?

1 point

46➤ అపహాసకులను ఆయన అపహసించును దీనుని యెడల ఆయన --- చూపును?

1 point

47➤ జ్ఞానులు ఘనతను స్వతంత్రించుకొందురు బుద్ధిహీనులు---------------

1 point

48➤ కుమారులారా, తండ్రి యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకమునొందునట్లు ---------?

1 point

49➤ నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను ---------

1 point

50➤ సామెతల గ్రంధములో మొత్తం అధ్యాయాలు ఎన్ని?

1 point

You Got